LA PASIÓN GRIEGA

 

 

 

 

Personajes

MANOLIOS

KATERINA

PANAIT

GRIGORIS

FOTIS


YANNAKOS

KOSTANDIS

LENIO

LADAS

EL PATRIARCA

MICHELIS

NIKOLIOS

ANDONIS
 
Un pastor

Una viuda

Amante de Katerina

Párroco de Lykovrissi

Sacerdote de los refugiados


Buhonero

Dueńo de un café

Esposa de Manolios

Rico avariento

Anciano del pueblo

Hijo del Patriarca

Un pastor

Un barbero
Tenor

Soprano


Tenor

Barítono

Barítono


Tenor

Barítono

Soprano

Actor

Barítono

Tenor

Soprano

Actor

 

La acción se desarrolla en Lykovrissi, Grecia, meses antes de Pascua.

 

PRVNÍ DĚJSTVÍ


1. Obraz

(
Náves v Lykovrisi, vesnici na svahu hory
Sarakiny. Je zde kostel, k němuž vedou široké
schody a Kavárna u Kostandise. Je slunečná velikonoční neděle. Je po mši, vesničané opouštějí
kostel, mezi nimi jsou kněz Grigoris, Patriarcheas
a Ladas)

SBOR I
Pán z hrobu svého vstal!

KNĚZ GRIGORIS
Vstal z hrobu svého! Náš Pán!

SBOR I
Náš Pán!

KNĚZ GRIGORIS
Mí drazí, jaký týden to byl!
Váš pláč a pak zase jásot, když
Kristus vstal z hrobu svého.
V mysli jej mějte.

SBOR I
Bůh buď s námi!

KNĚZ GRIGORIS
Už nepřesrok máme
v naší vsi hry pašijové mít. Jak je zvykem,
rada právě určila ty,
kdo v pašijích budou hrát.

SBOR I
Ve jménu Otce i Syna i
Ducha svatého.

KNĚZ GRIGORIS
Pojď sem, Kostandisi. Ty, synu můj,
jsi odedneška Jakub,
apoštol Páně! Jsi dobrý, však snaž
se stát lepším! Nemíchej už
ječmen s kávou, a častěji choď na mši
a nebij ženu. Rozumíš mi? Tak mluv!

KOSTANDIS
Já rozumím, jen chtěl bych říct, že já ji nebil!
Spíš ona mě!

KNĚZ GRIGORIS
Janakosi, ty jsi Petr! Bůh tě teď doprovázej!
Však pozor: teď jsi apoštol
Páně! neokrádej na váze a neprodávej kočku
za králíka. Co na to říkáš?

JANAKOS
Chci být jak Petr, otče, když
Pán tehdy do města jel, bylo to
přece na oslíku.
A já bych rád byl, abys vybral mého!

KNĚZ GRIGORIS
Ty sis to přál, Petře, tvé vůli vyhovím.
Michelisi, ty synu můj, jsi
miláček Páně, ty jsi apoštol Jan.
Požehnám ti rád! A maří Magdalena... 

SBOR I
Kateřina!

KNĚZ GRIGORIS
Teď zbývá jen Jidáš! 

SBOR I
Zrádce, zrádce, Jidáš! 

KNĚZ GRIGORIS
Panaite, pojď blíž! 

PANAIT
Já Jidáš? Ne! Ne! Nikdy, nikdy, nikdy! 

SBOR I
Oh!

PANAIT
Ne! Já Krista, že bych zradit měl? Ne! Nikdy,
nikdy, nikdy, nikdy, nikdy! 

(Panait prchá. Manolios vychází z kostela.)

KNĚZ GRIGORIS
Manolie! Vyvolen jsi byl, abys Ježíše hrál – !
Kéž Bůh ti dá sílu k tomu! 

(Manolios mlčí, ale jeho srdce
překypuje radostí i obavou.)

MANOLIOS
Já nejsem hoden. 

KNĚZ GRIGORIS
Ne, ty nejsi hoden... Kdo však je?
Sám Bůh však tomu chtěl, abys snášel
úděl Krista. Jediný cíl, jedinou touhu musíš
teď mit a dnem i nocí jen pro ni žij!
Ať Bůh ti sílu dá nést kříž!

SBOR I
Amen.

(Vybraní apoštolové pokleknou.
Kněz položí ruce na jejich hlavy.) 

KNĚZ GRIGORIS
Cesta ctnosti, kterou teď musíte jít,
je těžká a tvrdá a trnitá. Jděte
však, neboť tak to chce Bůh!

(Představení obce odcházejí, zůstává
manolios, Janakos, Kostandis a Michelis.
Manolia sedí na skále.) 

2. Obraz

KOSTANDIS
To nám otec Grigoris uložil těžký
úkol. Kéž by nám v tom
pomohl Bůh. 

JANAKOS
Ba, ba a žít počestně.
To je zlé. Jak to mám dělat, abych nešidil
a přece vydělával? I tak to byla bída! 

MICHELIS
Musíš číst bibli!

KOSTANDIS
Jak mám číst, mně to jde hrozně těžko.

JANAKOS
A Petr, ten uměl číst?

MANOLIOS
Kdopak ví, Janakosi, kdopak ví?...

JANAKOS
A když lovil ryby, to je prodával nebo
je rozdával jen tak?

(Janakos, Kostandis a Michelis odcházejí)

3. Obraz

(
Předstoupí Lenio, která již chvíli Manolia pozoruje)

LENIO
Je krásný měsíc máj, v máji je čas lásky!
V máji se vdávám!
Vdávám! Tebe mám si brát, tvá být! Oh – !
Ty milý můj, milý můj! Jsi můj Pán,
můj král! Zlíbej mě přece!
Proč mě nelíbáš, co je?
Tak řekni, kdy už se vezmem?
Jaro míjí a dlouží se dny!
Ztracené noci – Manolie!
No tak mluv! Ztratil jsi snad řeč? Proč
nedíváš se na mne?
Promluv, když se tě ptám! Co tě trápí? 
Milý můj – !
Pohleď mi do očí.
Pověz mi, co ti je?
Uhranul tě někdo, lásko má!

SBOR II
(Za scénou a v dálce.)
Slyš nás!

(ztmaví. Zatímco prohlašujete a Manolios
v tichosti vypadat jako fialové vrcholy
monte Sarakina jsou obarvené modře.
Apoštolové a návrat lidí.)

MANOLIOS
Slyšte! Slyšte!

JANAKOS
Hle! Zástup lidí!

MICHELIS
Jdou a zpívají si žalm...

SBOR II
Ó Bože, shlédni na nás.
Ó Bože, shlédni na nás.

MANOLIOS
Zní to jak nářek.

MICHELIS
Ne, to není žalm.

(Uprchlíci přicházejí na náměstí.
Kostelní zvony se rozezvučí.
V čele procesí přichází kněz Fotis s biblí.)

SBOR II
Slitování s námi měj! Mocný
Bože, ochraň nás! Měj s námi soucit!
Ochraňuj nás před hordou vrahů,
ó Pane náš! Dodej nám teď síly!
Ó Bože! Slituj se nad námi! Novou sílu dej nám!
Slitování s námi měj! Mocný
Bože, ochraň nás! Měj s námi soucit!
Ochraňuj nás před hordou vrahů,
ó Pane náš! Dodej nám teď síly!
Ó Bože! Slituj se nad námi!
Novou sílu dej nám!

(V čele procesí je kněz Fotis, nést evangelium,
po vaší pravici je muž s vlajkou s křížem svatého
Jiří vyšívané zlato, za průvod seniorů s ikonami
a nabité ženy s balíčky, nářadí a lopaty, ženy
kolaps vyčerpaná, padají balíčků.)

ˇKyrie Eleison! ˇKyrie Eleison!
Ó Bože! Slituj se nad námi!
Novou sílu dej nám! 

(Přichází vdova Kateřina. Má zelenou šálu.)

KNĚZ FOTIS
Odvahu, moje děti!
S pomocí Páně jsme
unikli jisté záhubě! 

SBOR II
Pane můj. Pane. 

KNĚZ FOTIS
A za pomoci lidí snad najdem nyní
i domovy nové – vodu a chléb –.
Kousek půdy rač nám, Pane, dát!

SBOR II
Kousek půdy rač nám,
Pane dát!

(Kateřina blíží Manolios)

STARÝ MUŽ
Kousek půdy rač nám,
Pane dát!

(Panait, razí svou cestu davem
se nachází za Kateřina)

PANAIT
Kateřino, koho tu vyhlížíš?
To nejsou muži pro tebe! Běž domů!
Vždyť pro tebe tu není nic!

KATEŘINA
Není ti vůbec líto těch lidí?
Vždyť umírají hlady.

(Dává zpět. Z epente otočí a zakřičí.)

Jidáši!

(Kateřina uprchne. Despinio padne k zemi.)

DESPINIO
Ah ... ˇOh!

ŽENY
Drž se, milá Despinio, drž se.
Tady nejsou chudí, jistě nám dají
jíst a pít. Už k nám jde kněz. 

(Setmí se. Manolios a Lenio tiše pozorují,
jak se zrůžovělý vrcholek Sarakiny barví
do modra. Přicházejí apoštolové a lidé.)

SBOR I
Je dobrý a má soucit s bídou.
On pomůže vám v tísni, Grigoris.
Dá radu vám, má soucit s lidskou bídou.
Pojď blíž, otče náš, ó vyslyš nás.
Měj slitování. Slyš pláč,
Bože, jejich pláč.

SBOR II
Ó slyš náš pláč, nářek náš,
našich proseb hlas k Tobě stoupá!
Rač zmírnit nářek náš! Bože,
vyslyš nás, slyš nářek náš a pláč.
Měj slitování.

(Vchází kněz Grigoris.) 

KNĚZ GRIGORIS
Kdo je to?
Co tady u nás chtějí?

SBOR II
(Třes Grigoris)
Oh! Oh! Mějte slitování! Měj s námi slitování. 

KNĚZ FOTIS
Kněže, já jsem otec
Fotis, nám Turci spálili ves,
a teď nás mučí hlad.

SBOR II
Slituj se! Vyhnáni z rodných domů. 

KNĚZ GRIGORIS
Otče, řekni pravdu, jaký hřích jste to spáchali,
že Bůh na vás
uvalil takový strašný trest?

SBOR II
Měj s námi soucit!

KNĚZ FOTIS
Kněže, i já jsem služebníkem Nejvyššího.
I já kalich jsem
pozvedal s krví Kristovou!
Nezvyšuj tedy hlas můj bratře! 

SBOR I, II
Kyrie eleison.

KOSTANDIS
Tak snad nevypadal apoštol Jakub.

JANAKOS
Nebo svatý Petr.

MANOLIOS
Otče, vyslyš jejich prosby.
Slábnou hlady!

(Grigoris vztekle odstrčí Manolia.
Kostandis a Janakos ho chtějí chránit.)


KNĚZ GRIGORIS
Mluv, mluv, kněže!
Řekni, co od nás chceš?
Copak vám máme dát? 

KNĚZ FOTIS
Zem! Půdu, jež tu ladem leží.
My ji obděláme.

SBOR I, II
Zem! Zem! Zem! 

KNĚZ FOTIS - SBOR I, II
Zem! Půdu, jež tu ladem leží.
My ji obděláme.

(tam je hluboké ticho)

KNĚZ FOTIS
Bůh nějak dlouho váhá, než ti radu dá,
než osvítí tě, otče! 

(Despinio umírá.)

KNĚZ GRIGORIS
Zde je odpověď, na níž čekáš.
Bůh osvítil pastýře svého! Pryč, děti moje!

(Ukazuje na mrtvé Despinio.)

Cholera.

SBOR II
Cholera. 

KATEŘINA, MANOLIOS
To není pravda! 

(Uprchlíků sténat, strach převezme
vesničané, kteří ustupovat, Grigoris odejde.
Dva muži rozprostírají pokrývku.)

SBOR II
Oh Ne! Ne! To není pravda! 

KNĚZ FOTIS
To není pravda. 

KATEŘINA, MANOLIOS
Vždyť je to lež! 

SBOR I
Jděte, ach jděte, kéž vás provází Bůh,
kéž spasí vás Bůh.

KNĚZ FOTIS
To není pravda, bratři! Umřela hlady.
Umřem všichni. Ve jménu
Božím, dejte nám, co vám přebývá! 

KATEŘINA
Já vám dám málo, víc nemám, jen ten nový šál.
Jsem chudá, nemám víc! Jen berte!
Jedna z vás ho nosit může,
jednu může hřát!-

(Kateřina hodí šál na přikrývku.
Panait ji uchopí za hrdlo)

PANAIT
Za krev srdce svého jsem ho koupil
a ty dáš ho těm lidem.
Já tě musím zabít! Proč mě mučíš a dráždíš?

(Náhle pokořující sám)

Tak mi aspoň dovol v noci přijít.
Nemám na světě žádnou
jinou radost než tebe, Kateřino. 

KATEŘINA
Přijď.

(Odcházejí.)

MANOLIOS
Usaďte se na hoře Sarakině.

KOSTANDIS
Je tam dost vody a koroptve.

MANOLIOS
A je tam i suché chrastí.
S tím ohně rozděláte
a ty vás budou hřát!

KNĚZ FOTIS
Dílo Všemohoucího: ty, země a ty,
vodo, jež z písku prýštíš, ty,
která spánek neznáš
a žíznivým sokolům sloužíš a ty, ohni, jenž
ve dřevě spíš a čekáš, až člověk tě probudí,
vám dík a chvála patří.
Štvaní lidem jsme, štvaní lidmi, jež si říkají bratři.
Jen kosti otců máme s sebou
a nástroje k práci a pak sémě lidské.

SBOR II
Jen ostatky otců, ruce k práci.

KNĚZ FOTIS
Vyslyš nás, Bože.

SBOR II
Vyslyš nás, Bože.

KNĚZ FOTIS
A semeno mužů.

SBOR II
Vyslyš nás, Bože. Kéž to sémě
ve skále vzejde zas. Slyš nás.
Pánu vzdejme dík! 

OZVĚNA I
Buď Bohu dík!

OZVĚNA II
Buď Bohu dík!

KNĚZ FOTIS
Pojďme!

(Odcházejí směrem k Sarakině.)DRUHÉ JEDNÁNÍ1


1
. Obraz

(
Před domkem Janakose. Vedle stojí
jeho osel. Naproti je dům a zahrada
Kateřiny. V pozadí hora Sarakina) 

JANAKOS
Když zasel símě, tu část spadla
na kraj cesty a ptáci nebeští
snědli je. Část zapadla v trní, část padla
v zemi dobrou a úrodu dá víc než stonásobnou.

(Obrací se k svému oslu)

Poslyš, můj milý, mám báječnou zprávu,
která tě určitě potěší:
ty máš v našich pašijích osla Kristova hrát,
a nést ho, ta čest!
Musíš důstojně jít jako král! 

KATEŘINA
Sousede, jak to přijde: sám žiješ jako kůl v plotě,
věčně však v dobré míře. Rci, jak to děláš?
Sousede, zlý sen se mi zdál: tu
stál Manolios, Měsíc vzal do rukou,
na kusy jej krájel.

JANAKOS
Nech být toho chlapce –
toho nech, tomu dej pokoj!
Ty Magdalenu teď hrát máš, nač je ti muž,
když ve hře je Bůh?

KATEŘINA
(Směje se)
To je přece totéž, hloupý!
Z každého muže na chvíli jen být
může – skutečný Bůh!
Tenhle zázrak však netrvá, z Boha je
Janakos, Panait, nebo také starý
Patriarcheas! Chápeš to? 

JANAKOS
Tomu aby rozuměl sám čert!

KATEŘINA
Ty chudinko, to jsi mužský a to nevíš?
Nu, buď zdráv!
A hodně štěstí v obchodě,
snad rozumíš aspoň tomu!

(Vchází do svého domu.)

2. Obraz

(
Ladas netrpělivě očekává Janakose.
Posadí se spolu a hovoří šeptem)

LADAS
Posaď se, Janakosi!
Jsi ty ale dítě Štěstěny. Budeš bohatý!
Zahrnu tě zlatem. Slyšíš, příteli? 

JANAKOS
Jakým zlatem? 

LADAS
Poslouchej, – ti lidé ze Sarakiny
si určitě něco poschovávali.
Prsteny, náramky, zlaté peníze. Už ti to došlo? 

JANAKOS
Ještě ne, ale ty už mi to vysvětlíš.

LADAS
Půjdeš na horu Sarakinu a řekneš jim tohle:
„Bratři, já vás zachráním.
Dám vám, co potřebujete k životu –
žito, ječmen, olej a víno
a vy mi dáte svoje šperky.“
Už rozumíš, ty hlavo skopová? 

JANAKOS
Už začínám... už začínám chápat... 

LADAS
To mi dnes v noci poradil Bůh, víš?
A tobě teď začne báječné živobytí.
To mi dnes v noci poradil Bůh, víš?
A tobě teď začne báječné živobytí.

JANAKOS
Bojím se Boha, otče Ladasi, bojím se Boha.
Je to správné,
vykořisťovat pronásledované bratry? 

LADAS
My je přece nevykořisťujeme,
ty slepičí mozečku. My je
zachraňujeme před smrtí.
Kdo nejí, musí umřít. Děláme prostě
takový výměnný obchod. Tak co? 

JANAKOS
(zpěv)
Zlato! Zlato!
A v truhle je mít!
Moci tam hrábnout a brát...
Ty náušnice z tisíců uší...
Mít zlato! A pěkný domek, v něm
postýlku a ženu.
A v den svátku s ní do kostela kráčet, být všemi
vážený a ctěný... Souhlasím!

(mluví)

Platí, otče Ladasi!
A jdeme napůl, že?

LADAS
(mluví)
Platí! Tu máš tři libry závdavkem!
A teď si pospěš. Sbohem

3. Obraz

(
Za vesnicí u pramene Sv. Basilia.
Je poledne, Manolios nese vodu)


KATEŘINA
Manolio! Manolio!
Proč za mnou jdeš jako stín? Já tě ve snu
vidím každou noc, proč jen za mnou jdeš?
Nech mě být!
Ach Manolio, proč na mne myslíš dál?
Proč mne nenecháš spát?
Pravdu mám, dál myslíš na mne. 

MANOLIOS
Vždyť je mi tě líto, líto až k pláči, na to myslím.

KATEŘINA
Mně líto, že je ti? A proč?

MANOLIOS
To nevím, Kateřino, a na to se neptej.

KATEŘINA
Snad za mne se stydíš? 

MANOLIOS
Já nevím, jak mám to říct.

KATEŘINA
Co ti mám dát, co chceš?

MANOLIOS
Nech mě!

(se snaží odejít.)

Já nic nechci, nech mě jít!

KATEŘINA
Ach ne, Monolio!
Jde z tebe zář jako z anděla, jako z anděla,
který chce duši mou.
Už nezjevuj se mi v snech,
 na mne už nemysli víc!

(Manolios je zaměřena na hoře)

Můj život je hříšný, chci sama jej nést!

4. Obraz

(
Pusté místo na hoře Sarakině,
kde se usídlili Fotisovi lidé)


KNĚZ FOTIS
Člověk právě jako strom žije z půdy.
Pro své domky tu máme
místo a zůstanem zde,
však napřed vzdáme díky Pánu.

(Standardní nosič vyvolává praporem St. George) 

SBOR II
Kyrie eleison. 

STARÝ MUŽ
Třikrát, třikrát, já třikrát pomáhal budovat
ves a její zkázu třikrát
jsem viděl. Byl mor,
pak zemětřesení, pak Turci, a přece vítězné
lidské sémě vzešlo po třikrát.
Vždy ve jménu lásky a k slávě
života. Než uplynul rok,
život proudil tam jak dřív! Z domů
stoupal modravý dým,
pole zlátla a křičely děti.
Jako dřív!

KNĚZ FOTIS
Bože, toť brána Tvá!

(Kropí kameny vodou.) 

SBOR II
Slyš! 

KNĚZ FOTIS
Branou k nám vcházet budeš.

SBOR II
Ach otče!

KNĚZ FOTIS
Mírnit žal a pláč... 

SBOR II
Přijď k nám!

KNĚZ FOTIS
... a nářek náš, Bože můj. Tvoje láska ztiší.

SBOR II
Své stádo zachraň!

KNĚZ FOTIS
Toť brána Tvá! Přijď k nám!

SBOR II
Přijď k nám!

KNĚZ FOTIS
To je Tvoje brána, Panno svatá!

SBOR II
Matko Páně!

KNĚZ FOTIS
Znáš cíl a znáš smysl
života i zkázy i bídy.

SBOR II
Znáš cíl a znáš smysl života i zkázy i bídy.
Znáš pokory cíl a smysl lásky.

KNĚZ FOTIS
Ó Panno, ty shlédni k nám vlídně,
sílu a trpělivost račiž nám dát!

SBOR II
Ó Panno, ty shlédni k nám vlídně,
sílu a trpělivost račiž nám dát! 

KNĚZ FOTIS
Brána to Tvá! Přijď k nám!

SBOR II
Přijď k nám!

(Vstoupí Janakos nepozorován, stojí
za kamenem a pozoruje uprchlíky.) 

JANAKOS
Zde brána Tvá, kde je jaká brána?
Tady vesnici budují? A jak?
Ze vzduchu snad? Mají hlad!
Sotva stojí, ale brány staví!
Jsou to blázni!

STARÝ MUŽ
Děti! Zde bude brána svatého Jiří.
Našim kozám i ovcím požehnej,
aby bylo pro děti mléko a nám aby
dávaly maso, jež posílí tělo.
Nech, ať vlny je dost, ať se můžeme
před mrazy ochránit.
Žehnej zvířatům, která člověku slouží:
i volům i psům
i slepicím žehnej! Svatý Jiří,
zde je brána Tvá! Přijď k nám!

(Uléhá do vyhloubeného základu.)

SBOR II
Přijď k nám!

JANAKOS
Jsou blázni anebo světci?
Můj Bože!

KNĚZ FOTIS
Dědečku, to nejde,
vy hoši, pomozte mu ven!

STARÝ MUŽ
Ne, mně je tady dobře.
Nechte mě zde! Copak nevíte: když má
vesnice pevně stát, musí být lidská bytost
pohřbena v jejích základech? 

(Janakos se nemůže dále skrývat. Vystoupí
do popředí  a Fotis ho poznává) 

KNĚZ FOTIS
Příteli, který jdeš z Lykovrisi,
vítáme tě k nám. Proč ale, synu
můj, pláčeš?
Ty spáchals nějaký hřích?

(Třese ruka Yannakos, Yannakos rozdělí slzy.) 

JANAKOS
Otče, vyslechni moji zpověď.

(Kněz vezme ho za ruku a oba bokem)

KNĚZ FOTIS
Pojď se mnou!

(Yannakos začne mu vyprávět
o v souladu s otcem Ladas.) 

JANAKOS
To mne tak zaslepila žádost.
Ber, otče, tady máš, tu máš zlato!

(asi málokoho hrobky)

Dětem za to můžete koupit mléko.
Jestli můžeš, tak odpusť a mír
najde zas duše moje. Ach odpusť!
Nic než tvé odpuštění už mne
nevykoupí.

SBOR II
Otče, ten stařec umřel! 

KNĚZ FOTIS
Zem buď mu lehká! Zemřel šťasten.
Bude žít v základech naší
vsi a v našich srdcích, bratři!
Kéž jeho víry vesnice je hodna.
Ten čin z půdy paměti ať vzkvétá.
On z křesťanů prvních příklad
si vzal, co v katakombách svůj život
skryli a láskou svou tak.

(Odbočka k Yannakos.)

obnovili svět. Odpouštím ti, můj synu!

(Fotis vzlyky.) 

JANAKOS
Pláčeš teď nade mnou?

KNĚZ FOTIS
Nad tebou, nad sebou a celým světem.
Jdi, mír s tebou! 

JANAKOS
(živé a šťastný, načítání svůj
ranec na zádech a nižší Hora)
Teď zasij símě své: část padne
na kraj cesty a ptáci nebeští snědí
je; část zapadne v trní,
část padne v zemi dobrou
a úrodu dá víc než stonásobnou.

KNĚZ FOTIS
Včera zdál se mi sen o svatém Jiří,
do rukou mi vtiskl sémě naší
obce. Zde, v dlani měl jsem droboulinkou
vísku s kostelíkem
a domy i skály a půdou. A pak řekl mně: Zasej! 

JANAKOS
Úrodu dá stonásobnou.

(Odchází.)TŘETÍ JEDNÁNÍ


1. obraz

(
Manoliova chatrč na hoře Panagii.
Je večer. Manolios je zabalen do deky)


MANOLIOS
Hraj Nikolio, vezmi šalmaj a začni hrát.
Mám srdce vyprahlé.

(Nikolio hraje.)

Už dost! Přestaň s tím! Přestaň, povídám! 

(Usíná.)

LENIO
(Zdaleka, vstoupí do snu Manolios)
Manolie! Manolie!
Lásko má!
Chci svatbu mít, já chci se  vdávat!

(Manolios v režimu spánku,
před sebou na kněz Grigoris.)

KNĚZ GRIGORIS
Dnem nocí jeden cíl jen
mít teď musíš,
aby ti Pán dodal dost síly nést jeho kříž.

(Zjevení se vytrácí a Manolios
přejděte na vdova Kateřina)

KATEŘINA
Ve snění tě vídám noc co noc.
Ach proč mi nedáš spát?

(
Ona zmizí a Manolia Probouzí se ze sna) 

MANOLIOS
Pomoc!

NIKOLIO
Co křičíš? Máš zlý sen?
Pověz mi, co se ti zdá? 

MANOLIOS
Mrazí mne. Jdi pryč!

(Znovu usíná.)

JANAKOS
(zobrazeno v snu Manolios)
Lháři! Ježíše máš hrát a myslíš
na svatbu s dívkou?
Lháři! Lháři! Lháři! 

(Yannakos zmizí. Objevují se zároveň
noční můrou     Manolios, Yannakos,
představují, Kateřina, Grigoris) 

LENIO
Já se vdávat musím! Vdám se! Manolie. 

KNĚZ GRIGORIS
Máš svědomí čisté?
Přísahej, červe hříšný!

JANAKOS
Lháři! Lháři! Lháři! 

KATEŘINA
Proč mi nedáš spát? Proč mi nedáš spát? 

(Osoby ve snu zmizí a objeví se žena
v černém. Manolios se jí chce dotknout,
ta se ale zasměje a odhodí háv. Je to
Kateřina. Pak zmizí.)

2. obraz

NIKOLIO
(Probouzí se.)
Co je ti, pane? Jsi jako v mátohách.
Asi tě někdo uhranul. Věř mi. 

(Představují zadá chaty.)

LENIO
Manolie! Bože, co s tebou je?
Hledíš na mne tak, jako bys viděl
přízrak. Pojď blíž! Pojď blíž! To jsem já, Lenio.
Máš mě přece ještě rád? Nebo ne?
Vím, že máš. Pověz, miláčku, kdy se vezmeme?
Neodpovídáš! Jak chceš. Ještě nejsi můj muž.
On se najde někdo lepší než ty!
Pojď matko Magdaleno, pojď pryč!

(Manolios ji následuje.)

NIKOLIO
Půjdeš teď dolů do vsi?

(Manolios sedáku a odchází)

To kolem tebe obchází čert!
Určitě! Dej na mne!

(Sedne si a hraje na píšťalu. Lenio vchází,
přivábena hrou. Nikolio přestane hrát,
přiskočí k ní a svrhne ji na zem.)  

3. obraz

(
Pokojík v domě Kateřiny. Je slyšet klepání)

KATEŘINA
(mluví)
Kdo je tam?

MANOLIOS
Pusť mě dovnitř. 

KATEŘINA
Kdo je to?

MANOLIOS
Manolios.

KATEŘINA
(zpěv)
Ty sám! Ty ke mně jdeš! Ach pojď! Jen pojď!
Přece přišels’, pane můj! Ve bdění,
ve snění tvůj obraz před
očima mám, ó pojď, lásko má. Pojď, lásko má,
pojď ó pojď, pojď! Teď u mne jsi, pane můj! 

MANOLIOS
Já přišel ti říct, abys dál na mne nemyslela.
Nikdy víc mne nevolej!

KATEŘINA
Lásko ty má! Tys to jediné,
co teď na světě mám!
Nevím, jak stalo se to, já nevím jak,
ale to přece vím – má jsi spása! Jsem
bez tebe ztracená.

MANOLIOS
Ach sestro, má sestro, já ale musím volným být.
Tak mi pomoz, prosím!

KATEŘINA
Jak by se dítě bálo, jeho pláč nocí zněl.
Co mohu já ti dát, lásko?
Život můj jestli chceš, si vem.
Je tvůj! Je tvůj za to slovo,
kterýms’ mě osvobodil.
Tys nazvals’ mě sestrou, sestrou!
Sestrou! Sestrou! Sestrou! Sestrou!
Jdi, čekat tě budu dál.

(Manolios odchází. Panait, žárlivý,
vidí ho opustit dům Katerina)

4. obraz

(
Cesta na Sarakinu. Je jasný
slunečný den. Janakos jí)

JANAKOS
jsem blesku syn a hrom je můj strýček. Když se
mi zlíbí, spustím bouřku. Vždyť já blesku vládnu,
v moci mám sníh, v moci mám sníh.
Vcházíí Kateřina s velikým rancem,
s ovcí a kozou. 

(Kateřina svážejících těžký balíček
a přináší svázaný ovce a kozy) 

KATEŘINA
Na tvé zdraví, Janakosi. 

JANAKOS
Kateřino! To jsou k nám hosti. Kam jdeš?
Chceš tu ovečku prodat? 

KATEŘINA
Chci! Za pouhé zaplať Bůh,
za pouhé zaplať Bůh!

JANAKOS
Právě jim, pojď si taky vzít!

(Ona sedí.)

Nechceš kousek?

KATEŘINA
Díky, cibuli nejím!

JANAKOS
Páchnout po ní nechceš?

KATEŘINA
Ne! Ne! Nemám už hlad, odpusť. 

JANAKOS
To ty mi prosím odpusť. Jsem osel,
mluvím hloupě.

(Ukazuje na těžký balíček, který přinesl Kateřina.)

To chceš dát Sarakinským? Ovci též?

KATEŘINA
Tam nemají co dětem dát! Už chápeš?

(Jako to omluvil.)

Budou mít mléko, já sama dítě žádné nemám
a zdá se mi proto, že jsou všechny moje.

JANAKOS
Kateřino, ke tvým nohám měl bych
teď pokleknout a zlíbat je.

KATEŘINA
Když všichni si to přáli, že mám jim
Maří Magdalenu ve hře hrát.
Já vím, jaká žena ta Magdalena byla.
Taková jak já, taková
jak já to byla hříšnice!
Hanba bylo mi; teď ale nestydím se už
vůbec. Při Pánu smím
až do hořkého konce
 pevně stát. Rozumíš
mi, jak to myslím?
Rozumíš? Janakosi? 

JANAKOS
Rozumím, Kateřino.
U Sarakinských
jsem pochopil mnohé.

KATEŘINA
Uvidíš dnes Manolia?

JANAKOS
Mám mu snad něco vyřídit?

KATEŘINA
Ne, ne, díky. 

(Odchází.)

(Z vesnice přicházejí rozhořčeni Grigoris,
Patriarcheas, Ladas, Panait a ostatní. Hlas
Manolios je slyšet, kázání v džungli vzdálenosti.)

KNĚZ GRIGORIS
(mluví)
Musíme tomu udělat rázně konec.
Ten Manolios uhranul celou vesnici.

MANOLIOS
(z dálky)
Povím vám, co mi řekl dnes v noci Kristus.

KNĚZ GRIGORIS
O čem to mluví? 

PATRIARCHEAS
O Kristovi.

KNĚZ GRIGORIS
O Kristovi? Co ten o něm může vědět?
To je přece moje věc.

5. obraz

PATRIARCHEAS
Nech ho klidně mluvit.
Stejně tím nic nedocílí. 

LADAS
Je nebezpečný. Měl by mlčet.
Nemá ani co by se za nehet vešlo,
a přitom chodí a vykřikuje, že jsme bratři. 

PANAIT
Říká, že Kristus ho osvítil. 

LADAS
(Do patriarcha)
Takové řeči bys mu měl zakázat. 

KNĚZ GRIGORIS
Zasévá ve vesnici nesváry a nasazuje lidem do
hlavy všelijaké divné nápady.
Hraje si na svatého a už se našlo pár prosťáčků,
kteří se v něm shlédli. 

LADAS
Je to prorok ďábla.

PANAIT
Takoví, jako Manolios, dělají po světě revoluce,
to vám povídám.

KNĚZ GRIGORIS
Chce rušit Bohem dané zákony a řády.
Vyženu ho z vesnice.

VŠECHNY
Ven s tím!

(Manolios se skupinkou lidí
přichází ke Grigorisovi.) 

MANOLIOS
V spánku přišel ke mně Pán a smutně ptá se:
řekni, máš mě rád?
Mám, Pane můj. To však nestačí, synu.
Když víš, že mí bratři strádají v bídě,
jak klidně můžeš si jíst a spát?
To já hlady umírám, to já nuzný jsem tam,
kde bohatých je dost.

STARÁ ŽENA
Je to vůbec náš ovčák?
Vždyť mně se zdá, Bůh odpusť mi hříchy,
že v něm sám Kristus Pán přišel k nám a učí nás,
jak napravit svět! 

ANDONIS
Mlč chvilku, matko, buď tiše!
On bude dále mluvit. 

MANOLIOS
Zde bohatých je taky dost...
Těch, co o svém řádu stále tvrdí,
že prý Bůh jej dal světu.
Krista zpotvořit chtějí k obrazu svému,
aby byl jako oni! Lhář, lichvář
a zbabělec, který sedí na truhlici zlata.
Náš Pán však říká, bratře,
prodej statek svůj a rozdávej chudým;
máš-li košile dvě, jednu jim dej! 

ANDONIS
Já už ti rozumím! Rozumím!
Já – váš holič – těm Sarakinským
své sklizně desetinu dávám!

SBOR I
Já též! 

ANDONIS
Tak nezůstanu sám,
zaplať Bůh!

SBOR I
A já, dám ji též, dám ji též!

ANDONIS
Já též! 

KNĚZ GRIGORIS
Šílení! Dejte si pozor!
Všechno je to jen zlodějská léčka!
Manolio, běž a hlídej svoje ovce.

ANDONIS
Chlapy sarakinské
každičkou sobotu zadarmo oholím,
všem vytrhám špatné zuby!

(Manolios a jeho lidé odcházejí.)

KNĚZ GRIGORIS
Vyženu ho z vesnice! Já ho naučím bouřit
proti řádu světa! Uvidíte, jak ho zkrotím –
Krista, apoštoly a celou tu sebranku. 

(Michelis kývne na Kostandise a Janakose.)

MICHELIS
Teď vám řeknu, co vím!
Lenio přiběhla dnes k otci.“
„Otče, nechci Manolia.“
„Máš ráda jiného?“
„Mám, Nikolia, toho si chci vzít.“

JANAKOS
Je to kočka.
Ten kněz chce zničit Manolia.
Dávejte na něho pozor!

(Manolia vrátí Nikolios
vystoupí zpoza skály.)

NIKOLIO
(křik)
Manolie, poslyš. Ale nesmíš se na mne zlobit. 

MANOLIOS
Mluv, ale nekřič tak, nejsem hluchý!

NIKOLIO
Ožením se s Lenií!

MANOLIOS
Já vím.

NIKOLIO
Ty víš? A ty mne nechceš zabít? 

MANOLIOS
Ne, ne, Nikolio, jen přát mnoho štěstí.

(Nikolio odchází. Po chvíli vstoupí
Kateřina a usedne opodál. Noc padá)

Pán je stále živ, světem chodí hladový,
jako kdyby se jim
sám Kristus zjevil ve tmě.

(Michelis Kostandis Yannakos, přiloženy a se
strachem Manolios, j ako by Kristus, špatně
oblečený a smutné, on už se jim zjevil ve tmě.) 

KATEŘINA
Jen vánek si v listí zpívá, jak víno těžká
noc má barvu zralých fíků a vzduch
nasládle voní révovím.
To příroda Pána svého
zdraví, teď mír je v srdci lidském
a láska je blízko nás.

JANAKOS
Kdo je to?  

ECHO
Kdo je to? Kdo je to?
Kdo je to? Kdo je to?
Kdo je to? ČTVRTÉ JEDNÁNÍ


1. obraz

(
Náves a kostel jako v 1. jednání.
Vesničané slaví svatbu Lenie a Nikolia) 

SBOR I
Čím je jabloň kvetoucí v háji,
tím je mezi mládenci milý můj,
srdce mého pán. Pojď, ty můj králi,
slavit lásky den! Je zima ta
tam i mráz a sněhy a déšť
a skřivánka píseň zní nad krajem. 

LENIO
Čím je jabloň kvetoucí v háji,
tím je mezi mládenci milý můj.
Ó, pojď můj sladký králi se mnou,
pojď ó pojď, je zima ta tam
i mráz a sněhy z výšky ptačí zní písně,
jež k lásce zvou, k lásce zvou.  

(Patriarcheas předstoupí před snoubence.)

PATRIARCHEAS
Buď zdráv ten den
veselých radovánek.
Půjdeme teď jíst a pít.
Kéž přáno je vám žít dlouhá léta,
houf dětí vesnici dát a kéž vám
Bůh požehná! 

SBOR I
A kéž vám Bůh požehná!
Zda vůbec víte, manželé, kde láska
sídlo má? Víte, manželé, kde své sídlo má?
Láska! Ta v očích jak
blesk a v ústech jak med,
v srdci jak šíp pevně tkví a nikdy víc
se vymýtit nedá, se vymýtit nedá.
Hej!

(Grigoris se objeví ve dveřích kostela.)

KNĚZ GRIGORIS
Bratři drazí, zaslepil vás Bůh.
Když pastýř objeví,
že ve stádě je zvíře prašivé,
které mohlo by nakaziti jiné,
najdou si místo v ústraní,
kde strmý je sráz a ze skály
je svrhnou. Bratři.
Ovce nakažená je v našem stádě!

(ukazuje na Manolios)

Je jí Manolios! Manolios!
On proti zákonům se bouří,
jsme tedy povinni před ním se chránit.
Z našeho středu ho musíme navždy vypovědět
a vyhnat a svrhnout do nejhlubších pekel!
Odejdi! Odejdi! Odejdi!
Jsi vyobcován z církve! 

SBOR I
Vyobcován z církve!
Manolios je vyobcován z církve!

KNĚZ GRIGORIS
Proklet budiž každý, kdo jenom na něho promluví!

SBOR I
A proklet buď každý, kdo na něj promluví! 

KNĚZ GRIGORIS
Že nikdo rozšiřuje ruku. 

SBOR I
Že nikdo rozšiřuje ruku. 

KNĚZ GRIGORIS
A dotkne se jej nebo mu sousto dá. 

SBOR I
Dotkne se jeho či mu chléb podá.

KNĚZ GRIGORIS
Amen 

SBOR I
Amen

(Michelis vyjde z kostela.)

MICHELIS
Stůjte! Manolios není sám,
já půjdu s ním, já Michelis!

JANAKOS
I já, Janakos, jsem při něm,
já taky s ním jdu rád!

(Kostandis se připojí další dvě.)

KOSTANDIS
I já, Kostandis, chci při něm stát!

(Vesničané ustupovat od čtyři muži)

KNĚZ GRIGORIS
Všichni tedy běžte s ním! Pryč! Pryč!

SBOR I
Pryč! Pryč!
Vyobcován z církve!
Vyobcován z církve! Amen. 

(Manolios vyjde z kostela.)

MANOLIOS
Já Pána jen jednou jsem spatřit chtěl
a Tvůrce teď vyslyšel mé toužení.
Přišel a vyvedl mě z temného bludu,
pak posadil mne sem na tvrdý kámen
a nové písni mne naučil.
V životě lidském je určený čas pro každý
cit a čin: je čas zrození a smrti čas
a je čas pláče a je čas smíchu,
čas zármutků i radování a je čas lásky,
nenávisti čas, je míru čas a čas války.
Slyšte teď mne – !
Počet vydat chci z činů svých!

(Ukazuje na Grigoris.)

Však když kázal mi Pán:
synu můj,
tys povolán, tu jásot naplnil mé srdce.
Jak malá se víska mi zdá!
Štíty hor nizoučké mi zdají se být.
Já byl jsem zlou pýchou posedlý!
Pak Bůh mi najednou oči otevřel.
Lháři! Lháři!
Ty chceš být Božím synem!
Však z kříže bys sestoupit měl,
domů běž, neboť na tě Lenio s láskou čeká.
A tu chvíli ďábel si vyvolil též.
Na kamenném roubení studně
nechal se usmát Kateřinu!
Ten úsměv mě zmát a krev do hlavy vehnal a sílu
vzal, dále myslel jsem už jen na ni. Kam jsem šel,
tam se mnou šla! Když jsem úlohu svou
před vámi hrál, já lhal! Já lhal!
Tehdy jsem stále myslel na ni! Ano, pak jsem
pochopil, Boží vůle k nám přichází tiše,
láskou zhojí duši.
V trudných tmách našich nocí se rodí
v nás svitu jas. Člověk má sám,
co nitro mu káže, nechat vyrůst v činu plod.
Slyšte, naplnila se míra, čas dozrál.

SBOR II
(za scénou)
Manolie!

SBOR I
Sarakinští.

SBOR II
(Při přibližování k)
Manolie!

MANOLIOS
Naši bratři sem přicházejí vám vyhlásit boj.

SBOR I
Bůh s námi! 

MANOLIOS
Tam děti mrou hlady, hořce pláčou matky!
Kdo čest má v těle,
mlčet nedokáže a musí žádat,
aby počet z činů svých vydal celý svět,
ba i sám Bůh! 

SBOR I
Oh! 

KNĚZ GRIGORIS
Jsi vyobcován z církve!

SBOR I
Vyobcován z církve! 

SBOR II
(více v okolí)
Manolie!

MANOLIOS
Vy nás nutíte k boji!

SBOR I
Vyobcován z církve! 

MANOLIOS
Neboť v tomto světě musí spravedlnost být vždy
vykoupena krví. Špatný svět musí zahynout! 

KNĚZ GRIGORIS
Zemři! 

SBOR I
Zemři!

MANOLIOS
Za pravdu a boj se dejme,
aby ozdravil svět v ohni!

LENIO, KATERINA, MICHELIS
GRIGORIS, SBOR I
Oh! Jidáš

(Vesničané zuřivě kolem do Manolia. Panait
zabíjí Manolia. Procesí uprchlíků v čele s Fotisem
přichází.   Pokleknou u Manoliova těla. Kolena
jsou kolem mrtvoly. Místní vesničané zpátky.)

KNĚZ FOTIS
Slyš nás, Bože náš, slyš nářek náš a pláč!
Slyš nářek náš, Otče náš!

SBOR II
Slyš nás,
Bože náš, slyš nářek náš a pláč!

SBOR I
Slyš nářek náš, Otče náš! Slyš náš pláč.

KATEŘINA
Měj slitování!

LENIO
Bože náš, slyš náš pláč! A vyslyš nás!

SBOR I
Bože náš!
Měj slitování!

KATEŘINA
Tys Pán!

SBOR I, II
Odpusť nám naše hříchy, Pane náš!
Dej spásu nám!

KATEŘINA
Svatý! Svatý!

SBOR I, II
Suď nás vlídně! Suď nás vlídně! Bože náš!

LENIO
Bože náš!

SBOR I, II
Bože! Oči a srdce teď pozvedám k Tobě.
Mou prosbu slyš a volání mé k Tobě.
Přijď, svou tvář mi zjev! Dítě Tvé v bídě prosí!
Dej, abych kráčel po Tvých cestách. 

KATEŘINA
Do sněhu vepsáno jen bylo jméno
tvé a v záři slunce roztálo,
s vodou uplynulo v dál, do cizích moří;
jméno tvé, dolů v cizí moře odplynulo. 

KNĚZ FOTIS
Mí synové a dcery! Zmužilá nechť jsou
srdce vaše! Musíme dál!
Vzhůru! Bůh sílu nám dá! Tak pojďte!

(uprchlíků opustit vesnici Hledat nový domov.) 

SBOR II
Kyrie, Kyrie eleison. Christe eleison.
Christe eleison.

(Za scénou.)

Kyrie eleison,
Christe eleison. Eleison. Eleison. Eleison.

KATERINA, SBOR I
Amen!


PRIMER ACTO


Escena 1

(
Plaza de Lykovrissi, pueblo en las laderas del
monte Sarakina. Frente a la plaza, una Iglesia
con escalinatas y el Café Kostandis. Es un soleado
domingo de Pascua. La misa ha terminado y los
aldeanos salen de la iglesia, con ellos vienen los
ancianos, el sacerdote Grigoris y el avaro Ladas)

ALDEANOS
Cristo ha resucitado: ˇAleluya!

EL SACERDOTE GRIGORIS
ˇNuestro seńor se levantó de su tumba! 

ALDEANOS
ˇNuestro Seńor!

SACERDOTE GRIGORIS
ˇQué alegría!
ˇQ
ué semana santa hemos vivido!
ˇ
Qué alegría! ˇQué iluminación de velas!
żOs acordáis?

ALDEANOS
ˇLo recordamos!

GRIGORIS
En la próxima Pascua, el gran misterio
de la Resurrección será representado.
Como es costumbre, los ancianos han designado
a los  actores para la Pasión de Cristo.

ALDEANOS
ˇ
En el nombre del Padre, y del Hijo
y del Espíritu Santo!

GRIGORIS
ˇAdelántate Kostandis!
ˇDesde hoy eres Santiago el apóstol de Cristo!
Sé digno de usar ese nombre, te hará ser mejor.
No mezcles cebada con el café y ven a la Iglesia...
ˇY no golpees a su esposa!
żMe entiendes? żVerdad?

KOSTANDIS
ˇEntiendo! Pero no soy yo quien golpea a mi esposa.
ˇEs ella quien me pega a mí!

GRIGORIS
ˇYannakos, tú vas a ser Pedro! ˇSigue la senda del Seńor!
ˇSí, serás un buen
apóstol Pedro!
Da la talla a tu personaje y dejar de vender cucos
diciendo que son ruiseńores. żMe oyes?

YANNAKOS
Te oigo y obedezco, padre...
Cuando Cristo entró en Jerusalén iba en un asno.
Quiero decirte que me gustaría
que ese animal fuese el mío.

GRIGORIS
ˇSi ése es tu deseo, Pedro, así será!
Michelis, te hemos elegido para ser Juan,
el discípulo amado de Cristo. ˇYo te bendigo!
żY María Magdalena?

ALDEANOS
ˇKaterina!

GRIGORIS
żY Judas Iscariote?

ALDEANOS
ˇJudas! ˇJudas! ˇJudas!

GRIGORIS
Panait, ˇven aquí!

PANAIT
żYo, Judas? ˇNo! ˇNo! ˇNunca, nunca, nunca!

CORO
ˇOh!

PANAIT
ˇNo! ˇNo me pidas que traicione a Cristo!
ˇNunca, nunca, nunca!

(Panait huye. Manolios sale de la Iglesia.)

GRIGORIS
ˇManolios! ˇTe hemos elegido para representar a Cristo!
Acércate y recibe la bendición.

(Manolios calla, pero su corazón se llena de alegría
y terror. Aprieta las manos contra su pecho.)

MANOLIOS
Yo no soy digno...

GRIGORIS
No, no eres digno. ˇNadie lo es!
Sin embargo, Dios te ha elegido para revivir su pasión.
Día y noche piensa sólo en una cosa, una sola cosa:
żcómo puedo ser digno de soportar
el terrible peso de la Cruz?

ALDEANOS
ˇ
Amén!

(Los apóstoles escogidos caen de rodillas mientras
el sacerdote impone las manos sobre sus cabezas)

GRIGORIS
Que el espíritu del Seńor planee sobre todos vosotros.
Un nuevo camino se abre ante todos.
ˇSeguid vuestra senda con la bendición de Dios!

(Los ancianos y los aldeanos se marchan,
sólo permanecen Manolios, Yannakos, Kostandis
y Michelis. Manolios se sienta sobre una roca.)

Escena 2

KOSTANDIS
Qué pesada carga nos ha puesto
el sacerdote sobre la espalda.
ˇ
Dios nos ayude a soportarla!

YANNAKOS
Es verdad, la tarea es difícil... ˇmuy difícil!
Pero si no arriesgamos
,
żcómo vamos a ganar dinero y ser alguien algún día?

MICHELIS
Debemos leer la Biblia.

KOSTANDIS
ż
Leerla? Pero, si no hay quien la comprenda.

YANNAKOS
żEl apóstol Pedro sabía leer?

MANOLIOS
No lo sé, Yannakos, no lo sé.

YANNAKOS
żVendía el pescado o se lo daba a los pobres?
Seguramente no les cobraba más de lo debido.

(Yannakos, Kostandis y Michelis salen.)

Escena 3

(
Lenio, prometida de Manolios, se acerca)

LENIO
ˇAh! Ha llegado el mes de mayo.
Ha llegado el mes de mayo. ˇMe casare!
Muy pronto, muy pronto, me casaré.
Me casaré con Manolios.
Manolios, es bueno y fuerte.
Seremos felices.
żNo te fijas en mí, querido?
żCuándo nos vamos a casar?
żDebemos esperar hasta junio o julio?
Es tiempo perdido.
ˇManolios, mírame!
żPor qué te alejas?
Mírame a la cara. żQué te pasa?
żQué te pasa, Manolios?
żQué te han hecho? ˇMírame!
ˇAlguien te ha embrujado mi amor!

CORO DE REFUGIADOS
(Fuera de escena, a lo lejos.)
ˇSeńor, escúchanos!

(Oscurece. Lenio y Manolios contemplan
en silencio como los picos violetas
del monte Sarakina se tińen de azul.
Los apóstoles y el pueblo regresan.)

MANOLIOS
ˇEscuchad! ˇEscuchad!

YANNAKOS
ˇCuanta gente!

MICHELIS
Parece que cantan un salmo.

CORO
Seńor mío, salva a tu pueblo, sálvanos.
Sálvanos, ˇoh, mi Seńor! salva a tu pueblo.

MANOLIOS
Suena como un lamento.

MICHELIS
ˇNo, no, se trata de un salmo!

(Los refugiados llegan a la plaza del
pueblo. Las campanas de la iglesia
comienzan a tańer.)

CORO
ˇ
Ten misericordia, oh Seńor!
ˇSálvanos, Seńor nuestro y Dios!
ˇ
Ten piedad de nosotros!
ˇ
Líbranos de nuestros enemigos, Seńor y Dios nuestro! ˇDefiéndenos, Seńor y Dios nuestro!
ˇTen piedad de nosotros!
ˇ
Ten misericordia, oh Seńor!
ˇSálvanos, Seńor  y Dios nuestro!
ˇ
Ten piedad de nosotros!
ˇ
Líbranos de nuestros enemigos, Seńor y Dios nuestro! ˇDefiéndenos, Seńor y Dios nuestro!

(A la cabeza de la procesión marcha el sacerdote
Fotis llevado un evangelio; tras él va un hombre con
una bandera con una cruz de San Jorge bordada de
oro. La comitiva está formada por ancianos llevando
iconos y mujeres cargadas con pesados fardos)

ˇKyrie Eleison! ˇKyrie Eleison!
ˇSeńor, ten piedad de nosotros!
ˇAyúdanos, Seńor!

(La viuda Katerina aparece con un chal verde)

EL SACERDOTE FOTIS
ˇCoraje hijos míos!
ˇHemos escapado de las fauces de la muerte,
con la ayuda de Dios!

CORO
ˇSeńor, oh Seńor, oh!

FOTIS
Y con la ayuda de la gente quizás encontremos
nuevas casas, agua y pan.
ˇY un pedazo de tierra que nos conceda el Seńor!

CORO  
ˇAlabado sea Dios!
ˇComenzaremos una nueva vida
!

(Katerina se acerca a Manolios)

UN ANCIANO
ˇAlabado sea Dios.
ˇComenzaremos una nueva vida
!

(Panait abriéndose paso a través de la
multitud se sitúa tras Katerina.)

PANAIT
Katerina, żqué estás buscando?
ˇAquí no hay hombres para tu cama!
ˇ
Apártate! ˇVete de aquí! ˇVete!

KATERINA
żNo tienes corazón, no sientes piedad
por todas estas personas hambrientas?

(Ella le da la espalda mientras le grita:)

ˇJudas!

(Katerina huye. La refugiada Despinio se desmaya)

DESPINIO
Ah ... ˇAaah!

MUJERES
ˇTen valor Despinio!
ˇCoraje! En poco tiempo nos ayudarán,
nos traerán comida.

(Oscurece. Manolios y Lenio, en silencio, observan
como el pico rosáceo del Sarakina se tińe de azul.
Llegan los apóstoles acompańados por los aldeanos)

ALDEANOS
Él es bueno y caritativo.
Él os ayudará en la angustia ˇGrigoris!
Os dará buenos consejos,
pues se compadece de la miseria humana.
Padre nuestro, ˇóyenos! ˇten piedad!
Escucha el grito ˇoh, Dios! de los que lloran.

REFUGIADOS
ˇOh, escucha nuestros gritos de súplica,
nuestra voz se eleva a Ti!
Por favor, ˇalivia nuestro pesar!
ˇ
Seńor, óyenos, escucha nuestros gritos y llantos!
ˇ
Ten piedad!

(Entra majestuosamente Grigoris)

GRIGORIS
żQuiénes sois?
żQué estáis haciendo aquí?

REFUGIADOS
(Abalanzándose sobre Grigoris)
ˇ
Oh! ˇOh! ˇTen piedad! ˇTen piedad de nosotros!

FOTIS
Padre, soy el sacerdote Fotis.
Los turcos han saqueado nuestra aldea
expulsándonos de nuestras casas.

REFUGIADOS
ˇ
Confórtanos en nuestra desesperación!

GRIGORIS
Sacerdote, di la verdad.
żQué pecado habéis cometido?
żQué habéis hecho para caer en desgracia con Dios?

REFUGIADOS
ˇ
Muéstranos tu piedad!

FOTIS
ˇSacerdote, yo también sirvo al Todopoderoso!
Yo también sostengo entre mis manos
el cáliz con la sangre de Cristo.
ˇOh, no me hables así, hermano mío!

CORO
Kyrie Eleison.

KOSTANDIS
Se parece al apóstol Santiago.

YANNAKOS
Más bien se parece a Pedro.

MANOLIOS
Padre, escucha sus voces.
ˇ
Están muertos de hambre!

(Grigoris empuja a Manolios con rabia, Kostandis
y Yannakos avanzan para proteger a su amigo)

GRIGORIS
Habla, habla, sacerdote.
Dios nos está escuchando.
żQué esperas de nosotros?

FOTIS
Tierra para arraigarnos de nuevo.
ˇEso es lo que pedimos!

CORO
ˇTierra! ˇTierra! ˇTierra!

FOTIS, CORO
Tierra para arraigarnos de nuevo.
ˇEso es lo que pedimos!

(se produce un profundo silencio)

FOTIS
Dios se demora en aconsejarte.
Está tardando mucho en iluminarte, padre.

(Despinio vuelve a desplomarse y muere)

GRIGORIS
Hijo mío, en este mismo momento Dios mismo
ha dado la respuesta. ˇAhí está su respuesta!

(Seńala a Despinio muerta.)

ˇCólera!

CORO
ˇCólera!

KATERINA, MANOLIOS
ˇEso no es cierto!

(Los refugiados gimen, el miedo se apodera de los
aldeanos que retroceden, Grigoris se retira. Dos
hombres extienden una manta.) 

CORO
ˇOh no, no! ˇNo es cierto!

FOTIS
ˇ
Es mentira!

KATERINA, MANOLIOS
ˇ
No es cierto! ˇNo! ˇNo!

ALDEANOS
ˇMarcharos, marcharos en el nombre del Seńor!
ˇMarcharos! ˇMarcharos!

FOTIS
ˇEso no es verdad, hermanos!
Ella murió de hambre. Estamos muertos de hambre.
ˇ
En el nombre de Cristo, ayudadnos!

KATERINA
No tengo nada más que esto, hermanas mías,
sólo tengo esto, perdonadme. ˇPerdonadme!
Es poca cosa, pero alguna mujer lo llevará
y no tendrá frío.

(deposita su chal sobre la manta. Las manos
de Panait la aferran por el cuello, ella se asusta)

PANAIT
Te compré ese chal

con la sangre de mi corazón ˇy lo regalas!
żPor qué te burlas así de mí? ˇTe estrangularé!

(De repente, humillándose)

żPuedo visitarte esta noche?
Déjame que vaya, no tengo otro consuelo más que tú...
ˇDéjame que vaya!

KATERINA
ˇVen!

(Salen juntos)

MANOLIOS
Padre, pueden instalarse en el Monte Sarakina.

KOSTANDIS
Hay agua y perdices.

MANOLIOS
La montańa está llena de matorrales.

Pueden hacer hogueras...
Las noches siguen siendo frías.

FOTIS
Esa montańa es
hija del Todopoderoso.
Y el agua que brota de sus rocas
sacia la sed del ciervo y el halcón.
Y el fuego, que duerme en sus árboles,
espera paciente que el hombre lo despierte.
ˇ
Bendita sea la hora de nuestro encuentro!
Somos hombres perseguidos por unos salvajes.
Sólo
traemos con nosotros
los huesos de nuestros padres...

REFUGIADOS
Los huesos de nuestros padres...

FOTIS
... y las herramientas de nuestro trabajo...

REFUGIADOS
Las herramientas de nuestro trabajo...

FOTIS
... y
la simiente de los hombres.

REFUGIADOS
En el nombre de Dios,
que podamos vivir entre esas rocas y piedras.
ˇ
Escúchanos Seńor!

ALDEANOS
ˇGracias sean dadas a Dios!

REFUGIADOS
ˇGracias sean dadas a Dios!

EL SACERDOTE FOTIS
ˇVamos!

(Salen en dirección a la montańa.)ACTO SEGUNDO


Escena 1

(Exterior de la cabańa de Yannakos. Se ve
el burro de Yannakos. En frente, la casa y el
jardín de Katerina. Al  fondo el monte Sarakina)

YANNAKOS
Y cuando sembró, algunas semillas cayeron junto
al camino y las aves vinieron y las devoraron.
Pero algunas cayeron en buena tierra y dieron fruto,
unas sesenta y otras ciento por cada una.

(A su burro.)

Hijo mío, tengo buenas noticias para ti, pobre viejo.
Sobre tu espalda Cristo entrará en Jerusalén.
En la próxima Pascua, hijo mío,
te harán una alfombra de mirtos y palmas.
ˇQué honor para ti, qué alegría!

KATERINA
ˇHey, vecino, cómo te admiro!
Vives solo como el cuco y siempre estás de buen humor.
żCómo lo haces?
Vecino, he tenido pesadillas, vi a Manolios.
Estaba cortando la luna en pequeńas rebanadas.

YANNAKOS
Mira, Katerina, sé amable,
no atormentes a la gente.
El próximo ańo serás la Magdalena,
andarás acompańando a Cristo.

KATERINA
(Se ríe)
Pero eso es siempre igual, idiota.
Todos los hombres pueden ser dioses por un tiempo,
auténticos
dioses, no de palabra.
ˇDespués vuelven a la realidad y se convierten
en Yannakos, o Panait o incluso en ese viejo Patriarca!
żEntiendes?

YANNAKOS
ˇQue el Diablo me lleve si lo entiendo!

KATERINA
ˇOh, eres sólo un hombre, un pobre hombre!
ˇNo sabes nada!
Bueno... ˇadiós y buena suerte con tu trabajo!
Al menos deberías entender esto.

(Ella entra en su casa.)

Escena 2

(
Ladas, el avaro, ha estado esperando para hablar
con Yannakos. Se acerca a él y hablan en voz baja)

LADAS
ˇSiéntate, Yannakos! Eres muy afortunado.
ˇVas a ser rico! Te cubriré de oro.
żMe oyes, amigo mío?

YANNAKOS
ˇOro! ˇQué oro?

LADAS
Escucha, esas personas han llegado huyendo
con cosas valiosas... anillos, pulseras, aretes de oro.
żMe entiendes?

YANNAKOS
ˇNo! ˇNo exactamente, explícamelo!

LADAS
Debes ir a hablar con ellos y decirles:
"Hermanos yo os salvaré!
Os daré lo necesario para mantener
el cuerpo y alma unidos... centeno, aceite y vino;
a cambio, me daréis lo que os sobra: las joyas".
żMe entiendes ahora? żEstúpido?

YANNAKOS
Ahora empiezo a entender...

LADAS
Dios me envió la inspiración anoche.

Te lo aseguro, estás al borde de una nueva vida.
Dios me inspiró anoche żcomprendes?
Pronto empezarás una vida maravillosa.

YANNAKOS
Temo a Dios, padre Ladas, sí, le temo.
żPuede ser correcto despojar
a esos pobres hermanos perseguidos?

LADAS
No los estamos despojando,
simplemente, los estamos salvando.
O comen o mueren... żNo es así?
Es sólo un intercambio y nada más.
żEstás de acuerdo?

YANNAKOS
(cantando)
ˇOro, oro, una montańa de oro!
ˇPendientes y pulseras de oro!
ˇCollares de oro!
ˇTener un bebé! ˇSí, oro!
Una casa enorme, una cama de plumas, una esposa.
Es Pascua.
Me veo dignificado y respetado en la Iglesia.
ˇAcepto!

(hablado)

De acuerdo, padre Ladas, de acuerdo.
Mitad para cada uno, żeh?

LADAS
(hablando)
ˇConvenido! Aquí tienes tres libras de adelanto.
ˇY ahora date prisa!... Que Dios te acompańe.

Escena 3

(En las
afueras del pueblo, fuente de San Basilio.
Es mediodía y Manolios está sacando agua)


KATERINA
ˇManolios, Manolios!
żPor qué me acosas?
Cada noche te veo en mis sueńos
y no me dejas dormir... ˇTodas las noches!
żQué hay de malo entre tú y yo, Manolios?
żEstás pensando en mí?
żTengo razón? żPiensas en mí?


MANOLIOS
Pienso en ti. Lo siento por ti, perdóname.

KATERINA
żPor qué lo sientes?

MANOLIOS
No lo sé, Katerina, no lo sé. ˇNo preguntes!

KATERINA
żTe avergüenzas de mí?

MANOLIOS
No lo sé, no me lo preguntes.

KATERINA
żQué quieres de mí?

MANOLIOS
Nada, no quiero nada.

(intenta marcharse.)

ˇDéjame ir!

KATERINA
ˇ
No te vayas, Manolios!
Te me apareces como un Arcángel,
sí, un Arcángel que quiere tomar mi alma.
No pienses en mí, Manolios.
No perturbes mis sueńos.

(Manolios se dirige hacia la montańa.)

Yo he tomado la mala senda, ˇdéjame sola!

Escena 4

(
Un lugar desolado en el Monte Sarakina
donde Fotis y su gente se han asentado)

FOTIS
Hijos míos, el hombre es como un árbol: necesita tierra.
Aquí es donde vamos a plantar nuestro nuevo hogar.
Venid, acercaros a mí
e
invoquemos a Dios juntos.

(Eleva el estandarte de San Jorge)

REFUGIADOS
ˇ
Kyrie Eleison!

UN ANCIANO
Tres veces, tres veces he fundado nuevos pueblos
y por tres veces he visto mi aldea desarraigada.
La plaga, el terremoto y los turcos.
Pero también por tres veces he visto brotar y florecer
la simiente de los hombres piadosos.
Un sacerdote dio su bendición,
los jóvenes eligieron a sus esposas
y al cabo de un ańo, ˇoh alegría, llegaron los hijos!
Los maizales parecían de oro,
y el pueblo crecía, y los nińos gritaban.
ˇQue algarabía!

FOTIS
ˇ
Esta será tu morada, oh Jehová!

(rocía las piedras con agua bendita.)

REFUGIADOS
ˇSeńor!

FOTIS
Aquí es donde Tú morarás.

REFUGIADOS
ˇMorarás!

FOTIS
Cuando oigas nuestra voz...

REFUGIADOS
Nuestra voz...

FOTIS
ˇDesciende a la tierra en el día del terror!

REFUGIADOS
ˇEn el día del terror!

FOTIS
Aquí está tu morada, ˇentra!

REFUGIADOS
ˇEntra!

FOTIS
ˇAquí construiremos el portal de la Virgen!

REFUGIADOS
ˇ
La Virgen Madre!

FOTIS
ˇElla que conoce el sentido de la vida,
del hambre y de la muerte!

REFUGIADOS
ˇTú, que sabes el significado
de la paciencia y el amor!

FOTIS
ˇ
Madre nuestra, mira aquí abajo,
a nuestro pueblo!

REFUGIADOS
ˇ
Danos fuerza para trabajar
y nunca desesperar!

FOTIS
Aquí está tu morada. ˇEntra!

REFUGIADOS
ˇEntra!

(Yannakos se acerca, inadvertido, y se sitúa
tras una roca observando a los refugiados.)  

YANNAKOS
żUna morada? żEstán viendo una morada?

żEstán construyendo una aldea aquí?
żCon qué? żCon aire? ˇEstán locos!
Se
están muriendo de hambre
pero hablan de construir... ˇEstán locos!

EL ANCIANO
ˇCavad aquí!
ˇCavad aquí la puerta de San Jorge!
San Jorge:
ˇhaz que nuestros corderos y cabras
prosperen y den leche para nuestros hijos
y
carne para nuestra subsistencia!
ˇ
Que nos den lana para vencer al invierno!
Bendice a todas las criaturas que aman nos sirven:
bueyes, asnos, perros, aves y conejos.
San Jorge, aquí está tu puerta. ˇEntra!

(se acuesta dentro de la fosa abierta)

REFUGIADOS
ˇVen!

YANNAKOS
ˇEstán locos! ˇLocos de atar!
ˇDios, ayúdame!

FOTIS
ˇAbuelo! ˇTen cuidado!
ˇ
Sacad al anciano de la fosa!

EL ANCIANO
Aquí estoy donde debo estar.
ˇDejadme aquí!
Si un ser humano no se funde en los cimientos,
el pueblo pronto se derrumbará.

(Yannakos ya no puede contenerse. Se acerca
al sacerdote Fotis que lo reconoce.)

FOTIS
Aquí llega un buen hombre de Lykovrissi.
ˇ
Bienvenido, Yannakos!
żPor qué lloras, hijo mío? Dime żqué está mal?
żEs algo que has hecho?

(Estrecha la mano del acongojado Yannakos)

YANNAKOS
ˇPadre, escucha mi confesión!

(Ambos se desplazan hacia un lado.)

FOTIS
ˇVen conmigo!

(Yannakos comienza a contarle
el acuerdo que hizo con  Ladas.)

YANNAKOS
He hecho un acuerdo con Ladas.
Aquí está su sucio dinero.

(mientras, la gente rodea la tumba.)

ˇ
Tres piezas de oro!
Padre, toma estas monedas para los nińos.
Si puedes perdóname.
Mi alma nunca descansará... ˇPerdóname!
Para mí, mi redención depende de tus labios.

REFUGIADOS
ˇ
Padre, padre, el viejo está muerto!

FOTIS
Que Dios lo perdone. Murió feliz.
Que se asienten ahí en los cimientos de nuestra aldea.
ˇHermanos!
Volvamos a fundar nuestra aldea,
regeneremos
nuestras almas.
żQué hicieron los primeros cristianos?
Se reunieron bajo tierra en las catacumbas
y forjaron la base a un nuevo mundo.

(Volviéndose a Yannakos.)

Estás perdonado, hijo mío.

(Fotis solloza)

YANNAKOS
żEs por mí que estás llorando?

FOTIS
Por ti, por mí y por el mundo entero.
ˇVe! ˇNo temas nada!

YANNAKOS
(Ahora animado y feliz, carga su fardo sobre
la espalda y comienza a bajar de la montańa.)
Y cuando sembró, algunas semillas cayeron
al borde del camino y las aves las devoraron.
Pero algunas otras cayeron en buena tierra
y dieron fruto, unas sesenta
y otras cien frutos por cada una de ellas.

FOTIS
Anoche tuve un sueńo. Vi a San Jorge.
En mis manos colocó la semilla de un pueblo.
Aquí, en mi palma, una pequeńa aldea
con su iglesia, su escuela, sus casas y sus cultivos.
Y me dijo: "ˇFúndalo!"

YANNAKOS
ˇSesenta veces, cien veces!

(sale)ACTO TERCERO


Escena 1

(
La cabańa de Manolios en el Monte Panagia.
De noche, Manolios está envuelto en una manta)


MANOLIOS
Toca, Nikolio.
Toma tu flauta y toca algo, mi alma está seca.

(Nikolio toca.)

ˇDetente, ya es suficiente!... ˇTe digo que pares!

(Un pesado sueńo se apodera de él.)

LENIO
(La prometida de Manolios entra en el sueńo)
ˇManolios! ˇManolios!
ˇManolios! żCuándo nos casaremos?
żCuándo seremos marido y mujer?

(Manolios ve ahora, en el sueńo,
ante él al sacerdote Grigoris.)

GRIGORIS
Día y noche sólo debes pensar en una cosa.
"żCómo puedo ser digno de soportar
el peso de la Cruz"?

(La aparición se desvanece y Manolios
ve entonces a la viuda Katerina.)

KATERINA
Cada noche te veo en mis sueńos.
ˇMe robas el sueńo!

(Ella desaparece y Manolios se despierta)

MANOLIOS
ˇAuxilio! ˇAuxilio!


NIKOLIO
ˇMaestro!... żEstabas sońando?
żAlguien te estaba persiguiendo en sueńos?

MANOLIOS
Revuelve los leńos... ˇTengo frío!

(Vuelve a dormirse.)

YANNAKOS
(apareciendo en el sueńo de Manolios)
ˇMentira! ˇMentira!
Pretendes ser Cristo y piensas sólo en casarte.
ˇMentira! ˇMentira! ˇMentira!

(Yannakos desaparece. Simultáneamente
aparecen en   la pesadilla de Manolios:
Lenio, Katerina, Yannakos y Grigoris)

LENIO
żCuándo nos casaremos, Manolios?

GRIGORIS
żCómo puedo ser digno?
żCómo puedo ser digno?

YANNAKOS
ˇMentira! ˇMentira! ˇMentira!

KATERINA
ˇMe robas el sueńo! ˇMe robas mi sueńo!

(Todos se desvanecen. Aparece una mujer que se
inclina sobre Manolios. Éste extiende la mano para
tocarla pero ella se echa a reír quitándose el velo.
Se trata de Katerina que desaparece.)

Escena 2

NIKOLIO
(Despertando)
żQué tiene seńor? żUna pesadilla?
Lo han embrujado... ˇMaestro!

(Lenio entra en la choza.)

LENIO
Manolios, żqué te pasa? żPor qué me miras
como si hubieras visto un fantasma?
Soy Lenio, tu prometida. żYa no me amas?
żCuándo nos casaremos?
żPor qué no dices nada?
Soy libre. Todavía no eres mi marido.
Puedo encontrar a otro mejor que tú.
ˇHey, madre Magdalena, vamos!

(se marcha, Manolios intenta seguirla)

NIKOLIO
żVa a ir al pueblo?            

(Manolios asiente y se aleja)

El diablo ronda a su alrededor, maestro...
ˇSeguro que es
el diablo!

(Nikolio toca la flauta. Llega Lenio, atraída por el
sonido e incapaz de ofrecer resistencia. Nikolio, al
descubrir su presencia, se abalanza sobre ella.)

Escena 3

(
Noche en casa de Katerina. Llaman a la puerta)

KATERINA
(hablando)
żQuién es?

MANOLIOS
ˇ
Déjame entrar!

KATERINA
żQuién es?

MANOLIOS
Manolios.

KATERINA
(cantando)
ˇ
Eres tú! ˇHas venido, has venido!
ˇ
Eres tú! ˇPor fin estás aquí! ˇEres tú!
Día y noche, día y noche pienso en ti.
ˇPienso en ti! Y grito: ˇVen, oh, ven, ven!
ˇEstás aquí, has venido!

MANOLIOS
He venido a rogarte que dejes de pensar en mí.
Que nunca más me llames.

KATERINA
Pero, amor mío
, eres la única esperanza
que tengo en el mundo.
Contra mi voluntad y contra la tuya,
te has convertido en mi salvación.
Amor mío
, sin ti estaré perdida.

MANOLIOS
Katerina, hermana, debes olvidarme.
ˇDéjame libre, déjame!. ˇAyúdame!

KATERINA
Eres como un nińo miedoso, llamándome en la noche.
żQué puedo hacer por ti, querido?
Toma mi alma. Llévala donde quieras. ˇEs tuya!
Has dicho la palabra que me hace libre,
me llamaste "ˇHermana! ˇHermana!
ˇHermana! ˇHermana!
ˇHermana! ˇHermana!"
ˇ
Vete! Siempre te esperaré. 

(Manolios se marcha. Panait, celoso,
lo ve salir de la casa de Katerina)

Escena 4

(
En el camino que conduce a Sarakina. Es un día soleado y luminoso. Yannakos está comiendo)

YANNAKOS
Soy el hijo del relámpago
y el nieto del trueno.
Cuando quiero, hago que el rayo centellee,
que el trueno estalle y la nieve caiga,
sí,
que la nieve caiga.

(Katerina llega cargando un bulto pesado
y trayendo atadas una oveja y una cabra.)

KATERINA
ˇQue Dios te bendiga, Yannakos!

YANNAKOS
ˇKaterina! żQué haces aquí arriba?
żEstás vendiendo tu oveja?

KATERINA
Sí, voy a vendérsela a Dios.
Voy a vendérsela a Dios.

YANNAKOS
Ven, siéntate. Come y bebe conmigo.

(Ella se sienta.)

żQuieres una cebolla?

KATERINA
ˇNo, nunca como cebollas!

YANNAKOS
żPara impedir el mal aliento?

KATERINA
No, no. Me arrepentí, lo siento.

YANNAKOS
Soy yo quien debería arrepentirse.
Perdóname, soy un tonto.

(Seńalando el pesado paquete de Katerina.)

żVas a darles eso? żY la oveja?

KATERINA
La oveja también, da mucha leche. żLo sabes?

(Como excusándose.)

No he tenido hijos y siento como si todos
los nińos del mundo fueran míos.

YANNAKOS
Katerina, me gustaría arrojarme ante ti,
a tus pies.

KATERINA
Los ancianos han decidido que María Magdalena
debe ser representada por mí.
ˇSólo ahora he comprendido quién es Magdalena!
A eso es a lo que he venido.
He venido a la aldea como Magdalena.
Yo estaba avergonzada,
pero ahora ya no me avergüenzo más.
Si conociera a Cristo,
lavaría sus pies y se los secaría con mi pelo.
żEntendiste un poco
lo que acabo de decirte, Yannakos?

YANNAKOS
Lo entiendo, Katerina.
Desde esta mańana
he empezado a entender.

KATERINA
żVas a ver a Manolios?

YANNAKOS
żQuieres que le dé un mensaje?

KATERINA
ˇNo, no! Nada.

(Ella se marcha.)

(Desde el pueblo llegan enojados Grigoris,
el Patriarca, Ladas, Panait y otros aldeanos.
La voz de Manolios se  puede oír a lo lejos)

GRIGORIS
(hablando)
ˇ
Tenemos que poner fin a esto!
Manolios ha embrujado a todo el pueblo.

MANOLIOS
(a lo lejos)
... y Cristo subió a la montańa...

GRIGORIS
żDe qué está hablando?

EL PATRIARCA
Acerca de Cristo.

GRIGORIS
ˇCristo! Eso es un asunto mío.
Él no sabe nada acerca de Cristo.

Escena 5

EL PATRIARCA
ˇ
Oh, déjalo hablar,
de todos modos no va a lograr nada!

LADAS
Es peligroso. Ni siquiera tiene un palmo de tierra y grita:
"ˇSomos todos hermanos!"
żPor qué? ni siquiera tiene donde caerse muerto.

PANAIT
Él dice que Cristo lo ha iluminado.

LADAS
(Al Patriarca)
Debes prohibirle que hable.

GRIGORIS
Está perturbando la paz y el orden
y llena las cabezas confundidas con malas ideas.
Juega a ser un santo
y ya hay quien le escucha.

LADAS
ˇ
Es un profeta del diablo!

PANAIT
Tales hombres abren el camino para
la revolución, te lo digo.

GRIGORIS
Está sacudiendo los cimientos de la sociedad,
lo expulsaré de la aldea.

TODOS
ˇFuera con él!

(Manolios llega con una grupo
de gente y se dirige a Grigoris.)

MANOLIOS
Cristo fue a la montańa y su voz reprochó:
"żPor qué te sientas aquí con los
brazos cruzados, descansando?
Lloras al oír la historia de mi crucifixión
y luego te vas satisfecho a la cama.
żEs así como me amas?
"
Yo llamé a tu puerta, te tendí mi mano".

UNA ANCIANA
żEs realmente Manolios, el pastor?
ˇA mí me parece que sí lo es!
ˇDios perdone mis pecados! ˇSeńor nuestro!
ˇCristo mismo ha venido a esta tierra pecadora!

ANDONIS
Tranquilízate, madre, calla.
Él va a hablar de nuevo.

MANOLIOS
La cosecha fue buena este ańo.
Ved cómo están de maduras y jugosas las aceitunas.
Pensad en los pobres.
Dios os está mirando y escribe en su libro
cuánto habéis ganado
y cuánto habéis dado a los pobres.
Una buena acción,
incluso si se hace en el desierto más remoto,
tiene sus repercusiones en todo el mundo.

ANDONIS
ˇ
Está bien! ˇAnota mi nombre!
ˇ
Yo, Andonis, barbero de Lycovrissi,
doy la décima parte de mi cosecha!

ALDEANOS
ˇYo también!

ANDONIS
ˇAsí que no soy el único. ˇGracias a Dios!
ˇ
Escríbelo! ˇEscribe eso!

ALDEANOS
ˇ
Yo también! ˇEscríbelo! ˇEscríbelo! ˇEscríbelo!

ANDONIS
ˇEscríbelo!

GRIGORIS
ˇ
Deteneos, hijos míos, escuchadme!
ˇ
No caigáis en la trampa de ese sinvergüenza!
ˇManolios, vete a cuidar de tus ovejas!

ANDONIS
Subiré a Sarakina el sábado por la tarde
y los afeitaré a todos gratis.
ˇTambién
les extraeré sus dientes podridos!

(Manolios y su gente se marchan)

GRIGORIS
ˇ
Los sacaré de la aldea! ˇLes haré morder el polvo!
ˇYa veréis como los atraparé a todos,
a Cristo, a los apóstoles... a todos!

(Michelis llama a Kostandis y a Yannakos.)

MICHELIS
ˇQuiero contaros una cosa
!
Lenio fue a ver a mi padre y le dijo:
"ˇNo quiero a Manolios!"...
"żAmas a alguien?", le preguntó mi padre...
"ˇSí, Nikolio, es el hombre que deseo!"

YANNAKOS
ˇEs una prostituta!
El sacerdote quiere expulsar a Manolios.
ˇOs lo prevengo!

(Manolios regresa. Nikolio s
e parapeta tras una roca.)

NIKOLIO
(gritando)
ˇ
Manolios, escucha! Pero no te enojes, żeh?

MANOLIOS
Habla, pero no grites. ˇNo soy sordo!

NIKOLIO
Me voy a casar con Lenio.

MANOLIOS
Lo sé.

NIKOLIO
żYa lo sabes? żY no quieres matarme?

MANOLIOS
No, no, Nikolio, no quiero matarte.

(Nikolio se va. Oscurece. Katerina se acerca
al grupo y se sienta un poco separada de ellos)

Cristo sigue vivo y se mueve por todo el mundo.
Los corazones se abrieron
y le dieron la bienvenida.

(Michelis, Kostandis y Yannakos, acompańan
a Manolios, como si Cristo, pobremente vestido,
se les hubiera aparecido en la oscuridad.)

KATERINA
Las hojas de las higueras tiemblan.
La noche huele a maíz, madreselva e higos maduros.
Esta fragancia se extendió sobre ellos.
Sienten que una presencia invisible
desciende y se extiende sobre ellos.
ˇÉl está allí y en medio de ellos!

YANNAKOS
ˇQuién está ahí! 

EL ECO
żQuién está ahí? żQuién está ahí?
żQuién está ahí? żQuién está ahí?
ż
Quién está ahí?ACTO CUARTO


Escena 1

(
Plaza e iglesia como en el Acto I. Los aldeanos
están celebrando la boda de Lenio y Nikolio)

ALDEANOS
ˇ
Como el manzano entre los árboles,
así es mi amado entre todos los hombres!
ˇ
Levántate, mi amor! ˇVen!
El invierno ha pasado, la lluvia ha terminado
y ya se oye la voz de la primavera.
ˇYa resuena
en nuestra tierra!

LENIO
ˇ
Como el manzano entre los árboles,
así es mi amado entre todos los hombres!
ˇ
Levántate, mi amor! ˇVen!
El invierno ha pasado, la lluvia ha terminado
y ya se oye la voz de la primavera.
ˇYa resuena
en nuestra tierra!

(el Patriarca entra y se coloca ante los novios)

EL PATRIARCA
Hoy, hoy vamos a celebrar vuestra boda.
Venid a mi casa, comed y bebed.
Que tengáis una larga vida, hijos míos.
Envejeced juntos.
Tened hijos para que pueblen la tierra.
ˇBuena suerte, salud y alegría!

ALDEANOS
ˇBuena suerte, salud y alegría!
Venid aquí parejas y aprended lo que es el amor.
żDónde reside el amor? ˇAmor! ˇAmor!
ˇEl Amor habla a través de los ojos,
fluye de los labios y perfora el corazón!
Crece rápidamente y sus cimientos son tan fuertes
como los de un árbol.
ˇHolá!

(Grigoris aparece en la puerta de la iglesia.)

GRIGORIS
ˇHermanos cristianos!
żDios nos hizo a todos ciegos?
Cuando una oveja tiene una enfermedad,
debemos expulsarla del redil
para que las otras no se contagien.
Se la lleva a morir lo más lejos posible...
ˇHermanos, en nuestra aldea
hay una oveja enferma!

(seńalando a Manolios)

ˇEs Manolios! ˇManolios!
Se ha rebelado contra nuestro Dios.
ˇEs nuestro deber separarlo
del resto de las buenas ovejas
y conducirlo hacia el precipicio de Satanás!
ˇLleváoslo! ˇLleváoslo! ˇLleváoslo!
ˇEstás excomulgado!

ALDEANOS
ˇOh, excomulgado.
ˇManolios ha sido excomulgado!

GRIGORIS
ˇQue nadie ose acercarse a él!

ALDEANOS
ˇQue nadie se acerque a él!

GRIGORIS
ˇQue nadie le extienda la mano!

ALDEANOS
ˇQue nadie le extiende la mano!

GRIGORIS
ˇY que nadie le dé un pedazo de pan!

ALDEANOS
ˇQue nadie le dé un pedazo de pan!

GRIGORIS
ˇAmén!

ALDEANOS
ˇAmén!

(Michelis sale de la iglesia.)

MICHELIS
ˇPadre! Manolios no está solo.
ˇYo, Michelis, me quedaré con él!

YANNAKOS
ˇY yo, Yannakos, el comerciante!
ˇYo también estaré a su lado!

(Kostandis se une a los otros dos.)

KOSTANDIS
ˇY yo, Kostandis, también estaré con él!

(Los aldeanos se alejan de los cuatro hombres.) 

GRIGORIS
ˇSalid de la Casa de Dios! ˇFuera! ˇFuera!

ALDEANOS
ˇFuera! ˇFuera!
ˇExcomulgado!
ˇHas sido separado de la Iglesia! ˇAmén! 

(Manolios sale de la iglesia.)

MANOLIOS
Esperé pacientemente a mi Seńor.
Él se inclinó sobre mí y oyó mi clamor.
Me sacó del horrible abismo
y puso mis pies sobre la firme roca,
otorgando un nuevo canto a mis labios.
Nuestro destino está decidido en el Cielo.
Hay un tiempo para nacer, un tiempo para morir,
un tiempo para llorar y un tiempo para reír;
un tiempo para gemir y un tiempo para bailar;
un tiempo para amar y un tiempo para odiar;
un tiempo para la paz y un tiempo para la guerra.
Escuchad, escuchad todos mi confesión.

(Seńalando a Grigoris.)

Cuando el sacerdote me dijo:
"Es a ti a quien Dios ha elegido",
mi corazón estalló de vanidad.
ˇEl pueblo, e incluso estas colinas,
eran pequeńas para mí!
El espíritu del orgullo habitaba en mí.
Sin embargo, Dios abrió mis ojos.
Él me dijo: ˇmentiroso! ˇmentiroso!
Quieres ser como Cristo, y sin embargo,
después de haber portado la cruz,
te irás a casa a reunirte con Lenio.
Pero el diablo me hizo ver,
sonriendo junto al brocal del pozo, a Katerina.
Sus labios eran tan rojos
que la sangre subió a mi cabeza.
La dejé, pero la llevé en mis pensamientos, en mi sangre.
Día y noche sońé con ella.
Pretendía que pensaba en Cristo: ˇmentía! ˇmentira!
Era en ella en quien yo estaba pensando.
Pero más tarde comprendí la voluntad de Dios.
Dios viene a nosotros en silencio. No tiene prisa.
Se aproxima en medio de la oscuridad.
Cada cosa que fomenta en el hombre
es como el fruto de un árbol:
lenta y pacientemente, el fruto madura y cae.

REFUGIADOS  
(fuera de escena)
ˇManolios!

ALDEANOS
ˇLos de Sarakina!

REFUGIADOS
(Acercándose)
ˇManolios!

MANOLIOS
Nuestros hermanos de Sarakina vienen a buscaros.

ALDEANOS
ˇDios, ayúdanos!

MANOLIOS
Sus hijos se están muriendo de hambre.
Se los encuentra abandonados por las laderas.
żPodéis sufrir cómo los nińos mueren de hambre
ante vuestros propios ojos
sin rebelaos y exigir cuentas, incluso a Dios?

ALDEANOS
ˇOh!

GRIGORIS
ˇEstás excomulgado!

ALDEANOS
ˇExcomulgado!

REFUGIADOS
(más cerca)
ˇManolios!

MANOLIOS
ˇNos obligáis a luchar!

ALDEANOS
ˇExcomulgado!

MANOLIOS
żSe puede cambiar el mundo sin derramar sangre?
ˇEste mundo debe desaparecer!

GRIGORIS
ˇGolpeadlo!

ALDEANOS
ˇGolpeadlo!

MANOLIOS
ˇPrendamos fuego a la tierra,
para que ella se purifique a sí misma!

LENIO, KATERINA, MICHELIS
GRIGORIS, ALDEANOS
ˇOh! ˇJudas!

(Todos rodean a Manolios y Panait  lo mata. El
cadáver queda sobre los escalones de la Iglesia.
Los refugiados llegan encabezados por  Fotis y se  arrodillan alrededor del cadáver. El resto retrocede)

FOTIS
ˇOh Seńor, permite que nuestro grito llegue a Ti!
ˇA Ti, oh mi buen Seńor!

REFUGIADOS
ˇOh Seńor, permite que nuestro grito llegue a Ti!
ˇA Ti, oh mi buen Seńor!

ALDEANOS
ˇTen misericordia, Seńor!

KATERINA
ˇTen misericordia de mi Seńor!

LENIO
ˇOh Seńor, ten misericordia, Seńor!

ALDEANOS
ˇOh, ten misericordia Seńor!
ˇSeńor, ten piedad! ˇA Ti imploro!

KATERINA
ˇPiedad, Seńor!

ALDEANOS, REFUGIADOS
ˇPerdónanos nuestros pecados, Seńor!
ˇDanos la salvación!

KATERINA
ˇGloria! ˇGloria!

ALDEANOS, REFUGIADOS
ˇSeńor ten piedad! ˇSeńor, ten piedad! ˇOh, Seńor!

LENIO
ˇSeńor, mi Seńor!

ALDEANOS, REFUGIADOS
A Ti ˇoh, Seńor! elevo mi corazón y mi alma.
Escucha, escucha mi oración y deja que mi
clamor llegue a ti. ˇNo nos ocultes tu rostro!
ˇEnséńanos a cumplir tu voluntad, oh Seńor!

KATERINA
El nombre del joven estaba escrito en la nieve.
El sol se levantó y derritió la nieve;
y su nombre fue llevado por el agua,
y su nombre fue llevado por el agua.

FOTIS
Hijos míos, fortaleced vuestros corazones.
ˇNo tengáis miedo, tened buen ánimo!
ˇAdelante! ˇLa marcha comienza de nuevo!

(los refugiados salen en busca de una nueva morada) 

REFUGIADOS
Kyrie, Kyrie eleison. Christe eleison.
Christe eleison.

(Ya fuera de escena)

Kyrie eleison, Christe eleison. Eleison.
Eleison. Eleison.

KATERINA, ALDEANOS
ˇAmén!Digitalizado y traducido por:
José Luis Roviaro 2017