DRUHÉ DĚJSTVÍ


(V pekle. Velká černá síň. Vpravo vysoká

železná brána s velikou závorou. Vedle ní
ve zdi okénko pro vrátného. Podle brány sedí
čert-vrátný a klímá. Vlevo vpředu důkladný
černý stůl; kolem sedí sedm čertů a hrají karty.
Hromady zlat'áků před nimi, vedle židlí velké
džbánky. Vzadu druhá síň, povýšená, sloupy a
mezi oddělená, kde stojí řady kotlů pod nimiz
čerti udržují stále ohně. Nalevo chodba. Po
otevření opony za malou chvíli čerti Odhodí
karty)

ČERTI
Sláva zlata mocnému, lidské svádí duše;
koho zlato oslepí, jistě k peklu kluše.
Háó, háó, háó, há!

(Tlučou na stůl.)

Vášni hry též sláva bud, holdujem jí rádě
lidstva davy bez počtu s pravé cesty svádí.
Háó háó, háó, há!

(Ke konci druhé sloky vyjde z chodby čert-
strážce, nepozorovaně dojde ke stolu a při
poslední slabice udeří velikou palicí na stůl;
čerti zděšeně vyskočí.)

ČERT-STRÁŽCE
Lucifer!

(Certi padnou na kolena, klaněji se
vcházejícímu Luciferovi, starému
čertu s korunou na hlavě, který se
opírá o dva malé čerty)

LUCIFER
Mám vaše hluky poslouchat stále?
Ničemná chásko, ztrestám vás přísně!

ČERTI
(bázlivě)
Milost, ach, milost odpusť nám, pane,
před tebou v prachu o milost ždame!


LUCIFER
Naposled tedy odpouštím vám vstaňte!

(Certi vstanou.)

Zda se už Marbuel navrátil v peklo?

ČERTI
(běží k vrátnému a zatřesou jím, aby
jej probudili; potom mu opakují otázku
Luciferovu)
Zda se už Marbuel navrátil v peklo?


ČERT-VRÁTNÝ
Marbuel? Nevrátil.

ČERTI
(k Luciferovi)
Ještě tu není.

LUCIFER
Už by tu mohl být, slyšíš-li, vrátný,
přijde-li Marbuel, posli ho ke mně!

(Odchází.)

ČERTI
(Hrnou se k vrátnému a přitáhnou jej dopředu
jeviště. Tajemně a zvědavě)
Pověz, kam odešel, ty to víš jistě!


ČERT-VRÁTNÝ
Na zvědy Lucifer vyslal jej do světa;
v jedné tam zemi prý ukrutná kněžna -
a její správce též - pro peklo zrají.
Od lidi prokleti jsou prý už tisíckrát.
Marbuel zvědět má, zda k nám už patří.


(Tluče se na bránu.)

Slyšíte, to je on - znám jeho tlukot.

(Běží o podívá se okénkem.)

Je to on - podivno - nese si ženu.

ČERTI
(zvědavě)
Kněžnu snad?


ČERT-VRÁTNÝ
Nikoli, kněžna to není.


(Odstrčí závoru a otevře bránu, Marbuel
se objeví s Káčou na zádech; ta vykřikne
spatříc čerty. Marbuel má ztrápený obličej
a sotva se vlece. Čerti se dají do smíchu.)


ČERTI
Koho si to, bratře, neseš, co to znamená?


MARBUEL
(běduje a naříká)
Ach, ouvej!
Nohy už mi nechtí sloužit, ach!

(Vlece se k židli, na niž klesne.
Káča stále se ho drží kolem krku.)


KÁČA
(spustí křik jako jedním dechem)
Hnáty tě bolí už, dobře tak na tebe,
ničemo, darebo, já ti dám podvádět,
zámek mi slibovat, táhnout mne do pekla.
Však já se nebojím, s krku ti nepůjdu,
zas mne tam odneseš, odkud's mne vylákal.
Já sama netrefím, nač se mám trmácet?
Když's mne sem přinést moh',
odnes mne zpátky zas!

MARBUEL
(mezi křikem Káčiným vzdychá)
A h ouvej, ach, ouvej!

(Certi s podivením poslouchají. Když Káča
přestane, nemajíc už dechu, dostane se
Marbuel teprve k slovu.)


Zpátky tě odnesu, jen povol trochu,
dýchat už nemohu, pust' se mne přeci!

KÁČA
(napodobuje bolestný tón Marbuelův
s úsměškem)
Abys mi vyklouznul, nejsem tak hloupá;
já se tě nepustím, jenom si nemysli,
ze mi tak utečeš.

ČERTI
Tohle je mela!
Proč jsi ji neshodil?
Však my ti pomůžem;
přec ji snad odtrhnem.


(Chtějí ke Káče.)

MARBUEL
(jako by se chtěl bránit)
Ne! Ne! Není to možná -
křížek má na krku a ten ji chrání.
Já se jí nezbavím!

(Čerti polekaně odskočí.)

KÁČA
Nezbavíš, nezbavíš,
ničemo, darebo, já ti dám podvádět,
zámek mi slibovat,
táhnout mne do pekla,
šak já se nebojím -

LUCIFER
(vejde)
Jaké to křiky?
Co se to děje zde?

(k čertu)

Koho to neseš?

MARBUEL
(nesměle a bázlivě)
Pane můj, smiluj se! Jak se jí zbavit mám?
Ona k nám nepatří. -

(Prudké rány na bránu. Všichni sebou
trhnou, vrátný vyhlédne oknem.)


ČERT-VRÁTNÝ:
Nějaký sedlák!

LUCIFER
Otevři!

(Vrátný otevře, vejde ovčák. Rozhlédne se
neohroženě kolem. )

Co tu chceš? Ceho si žádáš?

OVČÁK
(rozhodně)
Pro Káču jsem sobě přišel,
kterou bez práva čert odnes
z naší hospody.

LUCIFER
Hej, brachu
jak na zavolání přišel's,
tu je Káča, at' jde s tebou.

KÁČA
(vzdorovitě)
Ne, nepůjdu! Nač mám jít pěšky?
At' mě čert odnese zpátky!


(k Marbuelovi)

Dřív ti, slyšíš, nejdu s krku,
dřív ti, brachu, nejdu s krku,
dokavad mi nezaplatíš.

OVČÁK
(důtklivě)
Káčo, pojd' jen, máma čeká,
strach má, že tě nepřivedu.


KÁČA
A co, máma - nevídáno!
Nepustím se!

OVČÁK
(jde stranou k Luciferovi)
Já mám nápad.
Ukažte jí ňaké zlato,
skočí po něm, uvidíte.

(Lucifer pokyne jednomu z čertů a promluví s
ním potichu. Ten odběhne a vrátí se se zlatými
řetězy v hrsti a podává je Luciferovi.)

LUCIFER
(ukazuje Káče řetězy,
ale pak je zase podá čertovi)
Pohled', to ti dáme všecko,
co si s tebou máme počít?
Pust' se jen, on oddechne si,
odnese tě potom zpátky.
V m si řetězy, jsou tvoje!

(Čert zacinká řetězy. Káča se pustí Marbuela
a skočí po nich. Čert uškubne a utíká s nimi
za jeviště. Káča za ním)


(Ovčák dívá se za nimi.)

(k Marbuelovi)

Máš ji s krku. Pověz jenom,
proč jsi do pekla ji přines'?

MARBUEL
Šprým chtěl jsem si jenom ztropit,
zastrašit ji - ale běda!
Zle se mi to vyplatilo.

LUCIFER
(dychtivě se táže)
Zda jsi proto nezapomněl
na svůj úkol - jak je v světě,
o kněžně co vyzvěděl jsi,
k nám jej odnést?

MARBUEL
Pone mocný,
poslání své vyplnil 'sem:
všude jen jsem stesky slyšel
na kněžnu i na správčíka.
Ale kněžna, ta je horší, mnohem horší,
naplnila hříchů míru.
Všecko všudy proklíná ji,
o lid svůj že nestará se,
v bídě nechá hynout zemi,
sama v stálých radovánkách
vesele v paláci hýří.

LUCIFER
(zamyslí se na chvíli,
pak slavnostně)
Souzeni jsou! Kněžnu hříšnou
v peklo odneseš a správci
lhůtu dáme k polepšení;

(Chystá se k odchodu.)

pohrozit mu ale musíš!

(s úsměvem)

Ted' jen hleď, bys té se zbavil,
odnes ji zas pěkně domů.

MARBUEL
(zoufale)
Odnést ji! Ó hrůzo, ó hrůzo!
Slitování, Lucifere!
Strašná muka přetrpěl jsem
na cestě - ten její křížek
jako skála tak mne tížil.
A teď ji mám zpátky nésti.

LUCIFER
Jaká pomoc? Odtud musí.

(Pokrcí rameny a odejde.)

(Káča se vrací na jeviště, poskakuje
a cinká řetězy, které čertu vydrala.
Chlubí se jimi ovčákovi.)


MARBUEL
(pohlíží na ovčáka)
Snad že ovčák by ji odnes'?
Promluvím s ním.

(Kývá na ně.)

Ovčáku, hej.

(Ovčák přikročí. Vzadu čerti pokoušejí
Káču, která si řetězy nastrkala do kapsy)


(stranou k ovčákovi)

Chtěl bys Káču odtud odnést?
Odměnil bych se ti za to.


OVČÁK
Proč ne, chce-li jenom ona.


MARBUEL
O to já už postarám se.

OVČÁK
A pak, dáteli mi zlato.
Když je Káča mohla dostat -

MARBUEL
O takové zlato nedbej!
Hehehe!

(Chechtá se.)

(tajemně)

Z pekelné když vyjdeš brány,
zlato v listí promení se.

(Ovčák na něj udiveně hledí)

Ty mne zbavíš toho draka,
tebe odměním já lépe.

OVČÁK
Jak to?

(V pozadí si zatím Káča prohlíží peklo.)

MARBUEL
Poslyš! Vaši kněžnu
do pekla mám odnést brzy,
správce pak mám napomenout.
Vím, že polepší se potom.
Takhle tedy udělám to:
až nastane nový měsíc,
správce v zámku vyhledám si,
budu jej chtít v peklo odnést.
Až jej za ruku brát budu,
ke mně přistoupíš a řekneš:
Odejdi, sic zle je s tebou!
Odejdu, a y pak můžeš
na správci chtít pytel zlata.

OVČÁK
(radostně)
Dobře, dobře.


MARBUEL
De si pozor!
Úplněk až potom bude,
kněžnu v peklo musím odnést.
Tu však vysvobodit nechtěj,
sice nastavit bys musel
vlastní kůži. Dost budeš mít
na tom, co ti správce dá.
Ted' jak Káču jenom přelstít?

(přemýšlí)

Mám to! Teď ji rozveselím,
s ní pak do tance se pustíš
- od podlahy to vezmi -
vrátný otevře v tu chvíli -,
a pak v tanci vyskočíte z brány.
Tak jen dobrý dej si pozor,
odměna tě nemine.

OVČÁK
Dobrá!

MARBUEL
(ke Káče)
Káčo, ted' se připrav,
na cestu at' vydáme se.
Ale dřív tě pohostit chci.

KÁČA
Ráda počkám! Ráda.


MARBUEL
Radovánky ukázat ti.

KÁČA
Zvědava jsem, zvědava.

MARBUEL
Abys mohla přece říci,
že !e u nás v pekle veselo.

(k čertům)

Hola! Stůl sem prostřete,
lahůdky a víno sem
potom v tance rychle spějte!


Pekelný Tanec

(Několik čertů ve skoku prostře stůl, postaví
na něj mísy a poháry, do kterých nalévají pílně
vína. Káča se posadí ke stolu, vedle ní z jedné
strany Marbuel, z druhé ovčák. Na jevišti se
rozvine pekelný tanec. Čerti přivlečou lidskou
duši - tanečnici v bílých vlajících šatech –
odsouzenou v pekelné plameny. Duše se zmítá
nad výhní pekelnou - zmizí v plameni. Tanec
končí.)


MARBUEL
(ke Káče)
Jak se ti to u nás líbí?

KÁČA
(rozjařena)
Pěkné tu to máte všecko -
ani se mi odtud nechce,
jídel na stůl přinesli nám
jako v zámku při hostině -
tancujou tuna mou věru
líp než u nás při muzice,
a ti muzikanti hrajou
že bych hned si skočit chtěla.

MARBUEL
i to můžeš.

(Mrkne na ovčáka.)

OVČÁK
(ke Káče)
Tak pojd se mnou

(Začnou tančit. Při druhém kole se přiblíží
ovčák ke bráně, kterou byl vrátný otevřel,
p jedním skokem je venku. Vrátný přirazí
bránu. Certi se chechtají.)


MARBUEL
Juch-chů! Juch-chů!
Už je Káča venku.

ČERTI
He, he, he, gratulujem, pane bratře!


MARBUEL
Co nezmohlo celé peklo,
dokázala muzika.
Za svět celej nechci Káču
ani okem uhlídat.

SEGUNDO ACTO


(El infierno. Una gran sala negra. A la derecha,
una puerta alta de hierro con un gran cerrojo.
Al lado una ventanilla de portero. A la izquierda,
una mesa negra; siete diablos, sentados alrededor
de ella, juegan a las cartas. Delante de ellos hay
montones de piezas de oro. Detrás, otra sala, un
poco elevada, separada de la de delante por unas
columnas y una reja. Hay una serie de calderos
en los que los diablos mantienen el fuego. A la
derecha, un pasillo. Poco después de levantarse
el telón, los diablos vuelven a echar las cartas)

LOS DIABLOS
ˇGloria al oro poderoso, corruptor de almas!
Las que son cegadas por él van al infierno.
ˇHao, hao, hao, ha!

(Golpean la mesa.)

ˇGloria a la pasión del juego!
Por ella lo pasamos bien y las gentes se condenan.
ˇHao, hao, hao, ha!

(Hacia el final de la segunda estrofa, el diablo-
guardián sale del pasillo, se acerca - sin ser visto-
a la mesa y la golpea, en la última sílaba, con una
gran maza; los diablos se sobresaltan.)

EL DIABLO-GUARDIÁN
ˇLucifer!

(De rodillas, los diablos se inclinan ante
Lucifer, un diablo viejo con una corona en
la cabeza, que entra apoyándose en dos
pequeños diablos.)

LUCIFER
żTengo que escuchar siempre este jaleo?
ˇOs castigaré severamente, chusma infame!

LOS DIABLOS
(Tímidamente)
ˇGracia, oh, gracia, perdónanos señor,
imploramos humildemente tu clemencia!

LUCIFER
Está bien, os perdono por última vez. ˇLevantaros!

(Los diablos se levantan)

żMarbuel ha vuelto ya?

LOS DIABLOS
(Corren hacia el portero y lo sacuden para
despertarlo, después repiten la pregunta de
Lucifer)
żMarbuel ha vuelto ya?

EL DIABLO-PORTERO
żMarbuel?... Aún no.

LOS DIABLOS
(A Lucifer)
Aún no ha llegado.

LUCIFER
Ya debería haber vuelto. Escucha, portero,
cuando llegue Marbuel, envíalo a mi casa.

(Sale)

LOS DIABLOS
(Se precipitan hacia el portero y lo arrastran
ante ellos con un tono misterioso.)
żDónde ha ido?... ˇTú lo sabes sin duda!

EL DIABLO PORTERO
Lucifer lo ha enviado de reconocimiento,
a un país donde, dicen, hay una princesa cruel
y su intendente, aspirantes al infierno.
Las gentes los han maldecido.
Marbuel debe informarnos de ello.

(Llaman a la puerta)

żOís? Es él, conozco su forma de llamar.

(Corre y mira por la ventanilla del portero)

Es él y... cosa extraña, trae una mujer.

LOS DIABLOS
(Con curiosidad)
żSerá la princesa?

EL DIABLO-PORTERO
No, no es la princesa.

(Descorre el cerrojo y abre la puerta. Marbuel
aparece con Katia sobre su espalda. Ésta lanza
un grito al ver a los diablos. Marbuel, extenuado,
apenas puede andar. Los diablos se echan a reír.)


LOS DIABLOS
żA quién traes hermano? żQuién es ésta?

MARBUEL
(Marbuel gime y se queja)
ˇAy, ay!
ˇMis piernas ya no son las de antes!...

(Se arrastra hasta una silla y se desploma sobre
ella. Katia le tiene sujeto por el cuello.)


KATIA
(Poniéndose a gritar casi sin respirar)
żLas piernas te duelen?
ˇTú lo has querido, golfo, pillo,
eso te enseñará a engañarme!
ˇEn vez del castillo, me has arrastrado al infierno!
Pero no tengo miedo y no te soltaré,
me llevarás allí, de donde me has traído.
No conozco el camino.
ˇTú me has traído aquí y tú debes llevarme!

MARBUEL
(Gimiendo entre los gritos de Katia)
ˇAy, ay, ay, ay!

(Extrañados, los diablos escuchan.
Cuando Katia se calla, sin aliento,
Marbuel puede al fin hablar)


ˇTe llevaré, pero suéltame!
ˇEstoy sin aliento, suéltame!

KATIA
(Imitando burlonamente el tono
doloroso de Marbuel)
ˇY así te escaparás! ˇNo soy tan tonta!
ˇNo te soltaré!
ˇNo quiero que puedas huir!

LOS DIABLOS
ˇQué jaleo!
żPor qué no la has arrojado abajo?
Te ayudaremos
a liberarte de ella.

(Avanzan hacia Katia)

MARBUEL
(Oponiéndose)
ˇNo es posible!...
Lleva una cruz al cuello que la protege.
ˇNo me libraré de ella jamás!

(Espantados, los diablos se echan hacia atrás)

KATIA
ˇDesde luego que no te librarás de mí,
golfo, pillo, eso te enseñará a engañarme!
En lugar de al castillo prometido
me has arrastrado al infierno.
ˇPero no tengo miedo!...

LUCIFER
(Entra)
żQué es todo este jaleo?
żQué pasa aquí?

(Al diablo)

żA quién traes?

MARBUEL
(Tímidamente)
ˇPiedad, señor! żCómo librarme de ella?
Ella no tiene nada que hacer aquí...

(Llaman violentamente a la puerta. Todos se
sobresaltan. El portero mira por su ventanilla.)


EL DIABLO-PORTERO
ˇUn campesino!

LUCIFER
ˇÁbrele!


(El portero abre la puerta y el pastor entra.
Mira sin miedo a su alrededor.)

żQué quieres? żQué pides?

EL PASTOR
(Resueltamente)
Vengo a buscar a Katia.
El diablo, mintiéndole,
se ha llevado de nuestra posada.

LUCIFER
Está bien, muchacho,
llegas a tiempo.
Aquí está Katia, se puede ir contigo.

KATIA
(Se rebela)
ˇNo, no iré! ˇNo quiero ira pié!
ˇQué el mismo diablo me lleve!

(A Marbuel)

Escucha: ˇNo te soltaré!
ˇNo te soltaré, amigo,
primero me la vas a pagar!

EL PASTOR
(Con insistencia)
Katia, ven, tu madre te espera. 
Tiene miedo de que yo no te lleve.

KATIA
ˇAh, mamá! ˇLástima!...
ˇPero yo no lo suelto!

EL PASTOR
(A parte a Lucifer)
Tengo una idea.
Enséñale oro
y se arrojará encima, ya verá.

(Lucifer le dice algunas palabras en voz baja a no
de los demonios. Éste se aleja y regresa con unas
cadenas de oro que da a Lucifer)

LUCIFER
(Enseña las cadenas a Katia,
después se las devuelve al diablo.)
Toma, eso es para ti.
żQué hacer contigo?
ˇSuéltalo, lo vas a asfixiar!
Después te llevará...
Toma estas cadenas, son para ti.

(El diablo hace sonar las cadenas. Katia suelta
a Marbuel y salta sobre las cadenas. El diablo
salta a un lado y desaparece. Katia lo persigue.)


(El pastor los mira)

(A Marbuel)

ˇYa no la llevas en la espalda!
żPero por qué te la has traído al infierno?

MARBUEL
No debería haber sido más que una farsa...
ˇSólo quería asustarla!
Pero, fíjate, me ha costado caro.

LUCIFER
(Impaciente)
żHas olvidado tu deber?... Así va el mundo.
żQué sabes de la princesa y el intendente?
żHa llegado el momento
de traerlos al infierno?

MARBUEL
Poderoso señor,
he cumplido mi tarea.
Por todas partes he oído quejas
contra la princesa y su extraño intendente.
Pero la princesa es la peor, mucho peor,
ha colmado la medida de sus pecados.
Maldecida por todo el mundo
no se preocupa por su pueblo
y deja perecer al país en la miseria,
mientras que ella,
lleva una vida feliz en su palacio.

LUCIFER
(Se sumerge en sus pensamientos,
después con tono solemne)
ˇEstán sentenciados!
ˇTraerás a la pecadora princesa al infierno
y al intendente le daremos un plazo!

(Se prepara para irse)

ˇPero antes debes advertirlo!

(Sonriendo)

Pero ahora ocúpate de esta mujer
y llévala a su casa.

MARBUEL
(Desesperado)
żLlevarla?
ˇQué suplicio!
ˇPiedad, Lucifer!
ˇHe sufrido tanto por el camino!...
Su cruz me ha pesado como una roca.
żY ahora debo llevarla?...

LUCIFER
żPero qué hacer? ˇNo puede quedarse aquí!

(Levanta los hombros y se va)

(Katia regresa a escena y hace sonar
las cadenas que ha arrancado de las manos
del diablo. Las enseña con vanidad al pastor.)


MARBUEL
(para sí, mirando al pastor)
El pastor quizá podría llevarla... 
Voy a hablarle -

(Le hace una señal)

ˇEh, pastor!

(El pastor se dirige hacia él. Los diablos hacen
rabiar a Katia que se ha guardado las cadenas)


(A parte al pastor)

żQuerrías llevar a Katia?
Te recompensaría muy bien.

EL PASTOR
No me importa, pero... żlo consentirá ella?

MARBUEL
Yo ya he hecho mi trabajo.

EL PASTOR
Pero si me das el oro
Katia se enfadará…


MARBUEL
ˇEs un oro que no vale caro!
ˇJa, ja, ja!


(Ríe burlonamente)

(Misteriosamente)

En cuanto hayas dejado el infierno,
se convertirá en hojas secas...


(El pastor lo mira extrañado)

Si me liberas de este dragón
te recompensaré mejor.


EL PASTOR
żPero, cómo?

(Al fondo, Katia recorre el infierno)

MARBUEL
Escucha. Debo traer pronto
a vuestra princesa al infierno
y después reprender al intendente.
Sé que él se corregirá.
Esto es lo que haremos:
En la luna nueva
yo iré a buscar al intendente al castillo
para llevarlo al infierno.
Cuando lo tenga cogido de la mano
tú te abalanzarás sobre mí y me dirás:
ˇVete, pues si no te sucederá una desgracia!
Yo me iré y después podrás
pedir al intendente un saco de oro.


EL PASTOR
(Con alegría)
Bien, bien...


MARBUEL
ˇPero, cuidado!
Cuando sea luna llena
deberé llevarme a la princesa al infierno.
No intentes salvarla,
porque arriesgarás tu piel.
Tendrás bastante con lo que
el intendente te haya dado.
żPero ahora cómo engañar a Katia?


(Reflexiona)

ˇYa sé! ˇLa pondré contenta!
Bailarás con ella - de buena gana -
y justo en el momento en que esté distraía,
el portero abrirá la puerta
y los dos saldréis de aquí bailando.
No te distraigas
y te prometo la recompensa.


EL PASTOR
Está bien.

MARBUEL
(A Katia)
ˇKatia, prepárate,
nos vamos a ir!
Pero antes, quiero hacerte un regalo.


KATIA
Espero, encantada.

MARBUEL
ˇQuiero enseñarte los placeres del infierno!

KATIA
Sí, deseo verlos.

MARBUEL
Para que puedas decir
que la vida en el infierno es alegre.


(A los diablos)

ˇPoned la mesa!
ˇTraed gustosos platos y vino!
ˇY después, poneros a bailar!


Danza infernal.

(Unos diablos ponen rápidamente la mesa, los
platos y las copas que llenan de vino. Katia se
sienta con Marbuel a un lado y el pastor a otro.
En escena comienza una danza infernal. Los
diablos entran arrastrando un alma humana.
Una bailarina vestida con ropa blanca y ligera,
condenada a las llamas infernales. El alma
se debate en una fragua infernal y después
desaparece entre las llamas. La danza acaba.)


MARBUEL
(A Katia)
żTe gusta nuestra casa


KATIA
(Muy excitada)
Todo está bien aquí.
No tengo ningunas ganas de irme.
Han traído tantas vituallas
como al castillo en un día de banquete
y se baila mejor, a fe mía,
que en nuestros bailes.
Los músicos tocan tan bien...
ˇQuisiera bailar!


MARBUEL
Puedes hacerlo.

(Le hace una señal al pastor)

EL PASTOR
(A Katia)
ˇConmigo!


(Comienzan a bailar. En el momento en que giran
por segunda vez, el pastor se acerca a la puerta
que el portero ha abierto y salta fuera. El portero
cierra rápido. Los diablos ríen burlonamente.)


MARBUEL
ˇOhé, ohé!
ˇKatia ya está fuera


LOS DIABLOS
ˇHe, he, he! ˇEnhorabuena, hermano!

MARBUEL
Lo que todo el infierno no ha podido hacer
la música lo ha hecho.
ˇNo quiero volver a ver
jamás a Katia!

Acto III