DĚJSTVÍ DRUHÉ


(Sednička u pastýřské chatrči. Jarek oděn
u poutnický plášť)


1. Výstup

JAREK

Kdo dopřeje tu mdlému spočinutí?


RARACH

(u podobě starého ovčáka)

Bud' vítán, cizinče! Jen vejdi s chutí!
Jsi asi z daleka. Zde přijmi večeř chudou!
Já jdu k svým beruškám; též lačny budou.


(Odejde)


JAREK

(odstrčí pokrm a vyskočí)

Jen klid! Jen duši mé dej, Bože, mír!
A nedopusť, bych zrušil přísahu!
Mé modlení, můj půst, mé putování,
má kajícnost, mé přísné odříkání,
ó, což to nezkrotí mé vášně vír?


(Objeví se vycházející měsíc.)

(snivě a roztouženě)


Kam prchnout před jejím tak sladkým obrazem?
Té dálky veškerá by neobsáhla zem,
kam doniká to kouzlo divomocné krásky,
ten zdrcující žár – ó, touha - touha lásky!
A mním-li, že tak mocný v ní též plane bol,
tu její vzdechy svůdné slyším kol a kol!
A pomním-li, že též tak marně ona touží,
tu křídlem démona má vášeň k ní jen krouží!
A mním-li, že jsme snad si navždy ztraceni,
hned chtěl bych svou ji zvát i za své spasení –


(Za scénou Rarach u smích. - Jarek k luně jako
u modlitbě.)

Ó, mír, můj Bože, mír!
Ó slitování! Viz mé touhy vír,
ó dej, ať vytrvám!
Ó, dej mně mír!


(Usne. Měsíc zajde.)


RARACH

(vrátí se)

Jen hajej, holátko! Ha, ha!
Mým budeš zakrátko! Ha, ha!
Kde dlíš, tě vyhledám,
sen krásný tobě dám! Ha, ha!
Sem, luzné zjevení,
sem k jeho trápení!


(Na pokyn Rarachův promění se zadní stěna
chatrče u rožmberskou krajinu z prvního
dějství, kdež u Vltavy u truchlivém zamyšlení
sedí Katuška.)


Ať lásky vábení
ve bdění, ve snění
jej svádí hloub a hloub,
kde není spasení!
Ať všechen vášně žár
v duši mu zatne spár,
ať vede neblahý -
on s nebevládcem svár!
Žeň zraje zasetá,
ha! již se třepetá
v té krásy tenatech
ta duše prokletá!

Jen hajej, holátko...
Jen usni zkroucen
a dřímej zkoušen
a vstaneš zatracen -
meč soudný již je broušen!
A nyní pryč, co sen a klam!


(Zjevení zmizí.)

Ted' živá pravda zjev se tam!
Ted' octni on se v Rožmberka zdech
a pociť v náručí ted' živý její vzdech!


(Rarach se propadne. - Stěna sedničky opět
zmizí a objeví se velká síň na hradě
Rožmberce.)

2. výstup

MICHÁLEK
Ach, zle se tomu přivyká!
Mně se to zvrtlo s nejkrásnějším plánem;
Já mohl být dnes Rožmberka pánem,
zde toho hradu pánem
a pana Voka tchánem:
a jsem zas přec jen hradní Michálek!
Ach, zle se tomu přivyká!
Toť ztráta tuze veliká,
až tuze, tuze veliká!

Já, starý hradní Michálek
jsem mohl pánům říkat ted:
pán z Rožmberka Vok - můj zeť;
nejvyšší králův maršálek - můj zeť;
pán z Vítkovic - můj zeť!
A z toho všeho, co je ted’?
Kde nic tu nic! Ó, světe, hled'

Ta ženská pleť, ta ženská pleť!
Když na mne štěstí zrovna pršelo
a již mne v pěsti zrovna drželo,
takže by chápal každý tvor,
byť nebyl zrovna prohnaný;
tu mi to zkazil dcery vzdor
a vrtoch zamilovaný!
Ach, ze všeho co zbývá ted’?
Již nesmí říkat Michálek:
pán z Rožmberka Vok - můj zeť;
nejvyšší králův maršálek - můj zeť;
a vše to, světe, hled’,
zkazila mi ta vzdorovitá,
zamilovaná, šlakovitá,
zpropadená ta ženská pleť!
Ach, zle se tomu přivyká;
toť ztráta tuze veliká,
až tuze, tuze, tuze, tuze,
až tuze veliká!


3. výstup

(Rarach v rouše Beneše)

KATUŠKA
Ó zjednej, otče, by pan Vok
již učinil ten vážný krok:
a zasnoubil se!
Pak by též Jarek navrátil se!


RARACH
Netruchli a slzu setři s oka!
Zasnoubím já pana Voka.


MICHÁLEK
Otče Beneši, ach, za pokus to stojí,
zasnoubit hled' Voka s dcerou mojí!


KATUŠKA
(pozoruje spícího Jarka)

On to jest! Tot’ Jarek můj!


MICHÁLEK
(ustrnut)

Cože? Kdože?


RARACH
Hled' a stůj!


KATUŠKA
On se vrátil! O, jak bědný!
Ubohý! Jak bludný psanec!


MICHÁLEK
To jest on, ten neúhledný
světoběžný otrhanec?
Tohle spískal mi tu ďas!


KATUŠKA
On mi vrácen navždy zas!


MICHÁLEK
Mlčíš! Takového muže
snad bys chtěla? Jenom hleď!
Místo pana Voka z Růže
tohle má být můj pan zeť?


RARACH
(šeptá k Michálkovi)

Jdi, já tu s bláhovou zůstanu sám,
lepší jí rozoumek do hlavy dám.


MICHÁLEK
(radostně)

Tak, svatý muži!


(Odejde.)

KATUŠKA
(nad Jarkem)

Ó dík, že tě mám!


RARACH
(přistoupí a dotkne se Jarka)

Vstaň, vstaň, vstaň!


JAREK
(vyskočí)

Kde dlím? Co zřím?


KATUŠKA
Ó předrahý!


JAREK
Ó předrahá!
Po takém utrpení
tvé sladké políbení -
toť víc než nebes blaženost!


RARACH
Již lněte k sobě,
vy srdce obě,
již odříkání bylo dost!


(Odejde nepozorovaně.)

4. výstup

(Předešlí, Michálek, Záviš, Vok)

VOK
Jarku! Příteli! Bud’ vítán!
Ó dík, žes vyrval duši z hrůzné sázky,
v niž zadala se z touhy lásky!


ZÁVIŠ
Jen malé strpení,
a vyhovíš i lásce i své přísaze;
neb krásná Hedvika již k hradu pílí
a Vok ji pozdraví již v krátké chvíli!


VOK
Ó, jak mi jest! Mluv, jakáž Hedvika?
Jest pyšna? Vnadna?
Laskava či chladna?


ZÁVIŠ
Jakáž ona jest?

Jak siré ptáče letíc v jiný kraj,
kdy končin dálných zkoumá chmurný taj,
kdy pod křidélkem strach a nepokoj
i tajná naděj tlumí písní zdroj:
tu zhlédne v háji teplé hnízdečko,
kde čeká vlídně druha srdéčko
a domov, láska, věrné objetí;
tu siré ptáče v háj se rozletí
a na křídle toužebně vzpjatém,
na slunéčka paprsku zlatém
se snáší z té samotné tísně
a hlaholí jásotem písně! -
Tak spěje k tobě krásná sirá děvice,
tak milostnou ji zřely oči mé.


VOK
Již ustaň! Obraz ten mne oslní!
O, jaké štěstí! Tak mi jest,
jak nová mladost by se na mne smála
a jak by měly růže zkvést,
kde čněla pustá žití mého skála.
A jako perutěmi
by duše má se mohla vznést,
tam nad hvězdami všemi
si sejmout bol svůj němý;
a zdá se mi, že rozletí
pak blažená se v objetí
sem v lokty lásky k zemi.

Sny dávné, nedosněné,
tak vábivé, tak blahé,
a touhy nesplněné,
tak vroucí a tak drahé
se z hloubi noří zas,
a zdá se mi, že září jim
ted' zdar jak slunce jas!


KATUŠKA, JAREK, ZÁVIŠ,
VOK, MICHÁLEK

Tak blaze pak v radosti pospolu dlít
a dosíci vrchole milostné touhy,
ó, nechť za to zápas byl těžký a dlouhý,
jak sladký to zdar!
Ó, z nejisté, bludné již dálky se chýlí
sny lásky k cíli!


5. výstup

(Předešlí, pak Hedvika, družina její, lid selský
a hradní. Později Beneš)


SBOR
(za scénou)

Zdráva vcházej v chranný hrad!


ZÁVIŠ, KATUŠKA, VOK,
JAREK, MICHÁLEK

Již jde! Již hosti drahé vstříc!


VOK
Ó, jaká tíseň bolné blaženosti!
Boj naděje to s temnou pochybností!


(Vchází lid, pak Hedvika.)

SBOR
Zdráva vcházej v chranný hrad!
Srdce všech ti náleží, -
vítej nám a blaze žij!


(Vok opíraje se o Jarka, mocně dojat skrývá
se za ním. Hedvika vstoupí doprostřed a
rozhlíží se.)


HEDVIKA
Jsem děva sirá; kdež jest ten,
jenž otcem být mně slibuje?
Jsem chudá sirota; kdež on,
jenž věnuje mně vlídný domov nový?
Zde mezi vámi nezřím tváře jeho
a jest to dobrá, milá tvář,
již znám v tom obraze, vždy srdce mého
blízkém.


(Dívá se na obrázek, jejž má na
hrdle zavěšený.)


Ten matka mroucí dala mně
a řekla mroucím hlasem:
“Až opustím tě v světě tom
a dřímat budu v hrobě,
zde on tě bude milovat,
on otcem bude tobě!"
Proč nevidím zde drahé tváře té?


(Jarek ustoupí stranou, Hedvika poznavši
Voka blíží se mu a on jde jí vstříc.)

Tos ty, tos ty! O, dej se otcem zvát
a přej mi dětské lásky dík ti vzdát!


VOK
Jak dítě mé v mém domě domov měj;
své srdce otvírám ti jako jej.


HEDVIKA, VOK
Mé, Tvé drahé matky hlas
a svatě vroucí vzkaz
mne k tobě víže, učí k tobě lnout,
ó, přijmi dceru, otce, nezruš milých pout!


VOK
Tys od té chvíle dcera má!


VŠICHNI
(krom Hedviky a Voka tiše)

Za dítě své ji přijímá!


HEDVIKA, VOK
ó, jak mi blaze s dcerou, (otcem) dlít!


(Lid odchází.)

6. výstup

VOK
Ó, jaký vír! Ó, jak mi jest!

Až v srdce hloub tak žhavě mi
to políbení sálá,
ó, miluji, jak v mládí dnech,
týž jest to zápal, týž to žeh,
ba mním, že kouzlem mládí čas
se vrátil zpět - s ním ona zas,
ach ona, jejíž krásná tvář
mne dojala, že snil jsem lásky báj


BENEŠ
Svých slibů pamatuj!


VOK
Ty v prach mne s nebe strháš!


BENEŠ
Vzbuď v sobě svědomí!
Dám nábožnou ti radu.


(Vystoupí ze země Rarach co poustevník
a přistoupí k Vokovi.)


VOK
(k Rarachovi)

Já hořím pro tu rajskou vnadu,
tvůj soud mne ohromí
a pout mých nezlomí!


(Po celou následující scénu, kdykoliv přikročí
a mluví Beneš, poodstoupí Rarach vzad a když
vede slovo Rarach, odstoupí Beneš – vždy
u němých vzájemných hrozbách. Vok vidí vždy
jen jednoho z obou a má oba dva za téhož.)


BENEŠ
(přistoupí k Vokovi)

Ó, zlomím nábožností
jho světských tobě pout!


VOK
Z jich kouzla nevyprostí
mne nábožný tvůj soud!
Ten obraz, k němuž horuji,
mi nad vše zbožňován!


BENEŠ
Slib opatství mně, -
věděl bych pak radu!


VOK
Já slibuji!


(Podá Benešovi pravici.)

RARACH
(přistoupí k Vokovi s druhé strany)

Já víru kladu
v tvé ruky dání i v tvá slova,
leč, pane, přislib opatství mně znova!


VOK
(podá Rarachovi pravici)

Nuž, ať tvá paměť slib můj pevně chová;
jen dej mi radu!


BENEŠ (přistoupí vpravo)
RARACH
(vlevo)
By Jarek na přísaze
nespáchal zradu klatou,
ty pokojně a blaze
se zasnub s církví svatou!


VOK
A taká obět’ smíří nebe?


BENEŠ, RARACH
Tak spasíš přítele i sebe!


BENEŠ, RARACH, VOK
V ten den, kdy opat zvolený
zdi kláštera mi/ti posvětí,
ty složíš svatou obětí/chci složit
slib řeholní, slib vznešený;
svou duši církvi oddáš, oddám,
co nevěstě jí ruku podáš, podám.


(Beneš se za Rarachem schovává, takže i nyní,
jako po celou scénu, Vok vidí jen jednoho
poustevníka.)


VOK
Sem, přátelé! Sem, lide můj!
Sem v tuto chvíli! Vážnou věc vám zjevím!


7. výstup

SBOR
Jakou zvěst nám dáš,
pane náš?
Vel a s jásotem se stane,
k čemu vyzveš nás!


VOK
Záměr posvátný,
skutek památný
hlásím vám:
V klenbu kláštera
dnešního se vydám večera,
v modlitbách tam přes noc vytrvám.
Z jitra klášter vysvětiti dám
a co prvý mnich tam vstoupím sám.


VŠICHNI
(kromě Voka a Beneše)

Jak, ó pane? Nemožná to zvěst!


VOK
(k Jarkovi)

Sbohem, příteli!
Já již se snoubím s církví,
již jsi vazby prost, již blažen bud'!


MICHÁLEK
(hrozí Benešovi)

S církví a ne s ženou?
Takto šálit nebe?
Poznávám v tom tebe,
šelmu zlořečenou!


JAREK
(k Vokovi)

Blaha lásky tak se neodříkej,
navždy zrušil bys i blaho mé!
Neklam sebe! Tak se nevymykej
pásce něžné, tobě vědomé.


ZÁVIŠ
(k Vokovi)

Bojů slávy tak se neodříkej,
rámě své jí zasvěť jako mé,
službě vlasti tak se nevymykej,
tak tě volá heslo nesklonné.
Přilni k hrdinám,
jimžto chrabrost dalo nebe!
Slavný král a vlast tvá tebe
k vítězným zvou družinám.


HEDVIKA
(k Vokovi)

O, tak záhy se již neodříkej
dcery svojí siré, bezdomé,
vděčné lásce mé se nevymykej,
neznič znova zkvetlé blaho mé!
Ó, co počínám?
Proč mi jest, že moje nebe
v niveč klesá? Sotva sebe
ve svém toužném bolu znám!


KATUŠKA, MICHÁLEK, SBOR
Blaha lásky tak se neodříkej,
světa slasti sobě nezamykej,
zůstaň vládcem nám!
Srdce dívčí tebe
rádo vnese v lásky nebe,
neruš sobě štěstí sám!


BENEŠ
(přísně k Vokovi)

Lásky, slávy, světa již se odříkej,
s pokušením jen se potýkej!
Na své cesty nebe
mocně volá tebe;
vlast tvá: cela to a chrám!


JAREK
Znovu přísahám:
Ať mě tresce nebe,
dokud v štěstí nezřím tebe,
po blahu-li sáhnu sám!


VOK
(Pro sebe)

O, jak odolám?
Zdali klamu sebe,
že zas věřím v lásky nebe?
Vyznám jí, jak pro ni plápolám?
Ó, ta bázeň! Zoufám sobě dosud!
Nuž, ať ona sama rozhodne můj osud!


(hlasitě)

V záměru svém zbožném vytrvám,
ale přece zkusím ještě sázku,
vzdá-li která dívka mně svou lásku!
Z lásky sama-li mne zvolí která -
nechať přijde za mnou do kláštera
v tento večer, nežli oději se
v roucho mnišské, a nechť zasnoubí se
místo svaté církve se mnou hříšným!


(Odchází.)

BENEŠ
(káravě za Vokem)

Synu, synu, synu!


MICHÁLEK
Inu, inu, inu!


SBOR
Zdráv bud’ pan Vok, náš dobroděj!


(Všichni odcházejí.)

SEGUNDO ACTO


(Una pequeña habitación en una choza de pastor.
Jarek entra, vestido de pastor)


Escena 1

JAREK

żQuién ofrecerá refugio a un pobre extenuado?


RARACH

(disfrazado de pastor)

ˇSé bienvenido, extranjero, entra! ˇVienes de lejos!
Come de mis modestos alimentos
mientras yo voy a dar de comer a las ovejas.


(Sale)


JAREK

(rechazando la comida, se levanta bruscamente)

ˇCalma! ˇOh, Señor, da paz a mi alma!
ˇNo consientas que falte a mi juramento!
Mis oraciones, mi ayuno y mis peregrinaciones,
mi arrepentimiento y mi cruel renuncia
żpodrán algún día domar mi pasión?


(Aparece la luna.)

(lánguido y soñador)


żDónde huir para olvidar su dulce imagen?
En la tierra, no hay distancia alguna
donde no pueda penetrar el encanto de su belleza,
ese fuego devorador de deseo, ˇoh, deseo de amor!
Si la recuerdo, la pena me abrasa
ˇy escucho a mi alrededor sus seductores suspiros!
Si sueño que me ama en vano,
ˇel demonio viene a tentar mi pasión!
Si pienso que quizás estemos separados para siempre,
ˇquisiera hacerla mía en ese instante y condenarme!


(Fuera de escena se oye la risa de Rarach. Jarek
se vuelve hacia un rayo de luna como si rezara)


ˇPaz, Dios mío, paz! ˇTen piedad!
Mira la turbación de mi deseo
y haz que siga manteniendo mi juramento.
ˇOh, dame la paz!


(Se duerme. La luna se oculta.)

RARACH
(vuelve a entrar)

ˇDuerme, pequeño, duerme bien!... ˇJa, ja!
ˇPronto serás mío! ˇJa, ja!
ˇAllá donde estés, te encontraré!
ˇUn bello sueño te daré! ˇJa, ja!
ˇVenid aquí, queridos fantasmas,
venid aquí a torturarlo


(A un gesto de Rarach, el fondo de la choza se
transforma en el decorado del primer acto.
Katuška está sentada en una roca cerca
del Vltava, sumida en tristes pensamientos)

Que los encantos del amor,
en la vigilia o en sueños,
le arrastren allá abajo,
ˇdonde no tenga posibilidad de salvación!
Que la ardiente pasión
le desgarre el corazón
ˇy entable con Dios
una funesta lucha!
ˇEl grano sembrado murió!
ˇAh! ˇEsta maldita alma
ya se agita
en la trampa de la belleza!

Duerme, pequeño...
Duerme tranquilo
y descansa en paz:
ˇte despertarás condenado!
ˇLa espada del juicio ya está afilada!
ˇY ahora marchaos, sueños y fantasías!


(Las apariciones desaparecen.)

ˇQue despierte a la cruel realidad!
ˇQue se encuentre entre los muros de Rožmberk
y sienta a Katuška suspirar entre sus brazos!


(Rarach desaparece bajo el suelo. Las paredes
de la choza desaparecen para dar lugar a la gran
sala de fiestas del castillo de Rožmberk.)


Escena 2

MICHÁLEK
ˇAh, qué duro es hacerse a la idea!
ˇMi maravilloso proyecto ha fracasado!
Hubiera podido ser hoy, en Rožmberk,
dueño y señor del castillo
y tener por yerno al señor Vok.
ˇY sólo soy el intendente Michálek!
ˇAh! ˇQué duro es hacerse a la idea!
ˇHa sido una gran pérdida,
gran, gran pérdida!

Yo, el viejo intendente Michálek
hubiera podido decir a los señores:
ˇel señor Vok de Rožmberk, es mi yerno!
ˇEl más alto mariscal de la corte, es mi yerno!
ˇLord Vítkovic, mi yerno!
żQué queda de todo eso?
ˇNada de nada! ˇOh, gentes, mirad!

ˇBuscadle una mujer! ˇBuscadle una mujer!
Estaba a punto de alcanzar la felicidad,
ya casi la tenía en las manos,
todos pueden comprenderlo
si no son completamente idiotas.
Todo se ha echado a perder
por la cabezonería de mi hija
ˇy por los caprichos del amor!
żQué me queda de todo eso?
Michálek ya no podrá decir:
ˇel señor Vok de Rožmberk, es mi yerno!
ˇEl más alto mariscal de la corte, es mi yerno!
Todo lo ha estropeado esa testaruda,
está enamorada y es muy caprichosa,
ˇesa maldita chiquilla!
ˇAh, qué duro es hacerse a la idea!
ˇHa sido una gran pérdida,
muy, muy grande,
una gran pérdida!


Escena 3

(Entra Rarach bajo la apariencia de Beneš)

KATUŠKA
ˇHaga algo, padre, para que el señor Vok
tome una determinación
y se case!
ˇSerá la única manera de que Jarek vuelva!


RARACH
ˇNo te lamentes y seca tus lágrimas!
Yo me encargaré de casarlo.


MICHÁLEK
ˇPadre Beneš! ˇValdría la pena intentar
casar a mi hija con el señor Vok!


KATUŠKA
(ve a Jarek dormido)

ˇEs él!... ˇEs mi amado Jarek!


MICHÁLEK
(sorprendido)

żQué?... żQuién?


RARACH
ˇMira!


KATUŠKA
ˇHa regresado!... ˇPero qué aspecto tiene!
ˇParece un proscrito errante!


MICHÁLEK
Ese vagabundo harapiento y descalzo...
żEs él?
ˇEsto es otra artimaña del diablo!


KATUŠKA
ˇHa vuelto a mí para siempre!


MICHÁLEK
ˇCalla!... żRealmente te gusta un hombre así?
Pero, hija, ˇmíralo!
żEse miserable será mi yerno
en vez del señor Vok?


RARACH
(en voz baja a Michálek)

Vete, déjame a solas con esta joven.
Yo pondré en su cabeza un poco de sensatez.


MICHÁLEK
(con alegría)

ˇMuy bien, hombre santo!


(Sale.)

KATUŠKA
(inclinándose hacia Jarek)

ˇGracias a Dios que estás aquí!


RARACH
(se acerca y toca a Jarek)

ˇEn pie, en pie, en pie!


JAREK
(se levanta)

żDónde estoy?... żQué veo?


KATUŠKA
ˇOh, amado mío!


JAREK
ˇOh, amada mía!
ˇDespués de una prueba como ésta
tus dulces besos
son mejores que la felicidad celestial!


RARACH
Estrecharos el uno contra el otro,
corazón contra corazón,
ˇbasta de renuncia!


(Desaparece sin ser visto.)

Escena 4

(entran Michálek, Záviš y Vok)

VOK
ˇJarek, amigo mío, sé bienvenido!
ˇGracias por arrancar de tu alma
ese cruel juramento que hiciste por amor a mí!


ZÁVIŠ
Aún no... un poco de paciencia.
Él tendrá a su amada y será liberado de su juramento
pues la bella Hedvika viene de camino hacia el castillo,
en donde el señor Vok pronto podrá acogerla.


VOK
ˇEstoy emocionado! Habla, żcómo es ella?
żTiene carácter? żEs bella?
żAmable o más bien fría?


ZÁVIŠ
żQue cómo es ella?

Como el pajarito perdido en un cielo extraño
escruta los oscuros misterios de lo desconocido,
sus alas son torpes por el miedo y la emoción,
y una secreta esperanza acalla su voz:
ha visto un delicado nido en el bosque
donde le esperan la dulzura de otro corazón,
el hogar, el amor y unos besos sinceros;
el huérfano pajarito se lanza al bosque,
con sus alas extendidas de deseo,
bajo los rayos del dorado sol,
sale de su angustiosa soledad
y entona un alegre canto.
Así de dulce es como la huerfanita corre hacia ti.
Así la he visto yo con mis propios ojos.


VOK
ˇCalla! ˇEse cuadro me cautiva!
ˇOh, qué felicidad! Me siento como
si una nueva juventud viniera a sonreírme
y como si las rosas volvieran a florecer
allí, donde se levanta la árida roca de mi vida.
Y como si, teniendo alas,
mi alma pudiera subir
a lo alto, al lado de las estrellas
liberada de todo dolor;
me parece que ella se dirige
colmada de todas las alegrías celestiales
hacia la tierra, a los brazos del amor.

ˇOh, sueños frustrados de antaño,
tan bellos y atrayentes!
ˇDeseos irrealizados,
fervorosos y queridos,
emergéis de las profundidades
y me parece que la suerte
brilla para vosotros como el resplandor del sol!


KATUŠKA, JAREK, ZÁVIŠ,
VOK, MICHÁLEK

ˇQué felicidad estar juntos en la alegría,
esperar la realización de los deseos amorosos,
no importa que la lucha haya sido larga y dura
si el resultado es tan dulce!
ˇLos sueños de amor se han hecho realidad
atravesando horizontes lejanos y brumosos!


Escena 5

(Entra Hedvika y su séquito, campesinos y
gentes del castillo. Más tarde el monje Beneš)


CORO
(Entre bastidores)

ˇBienvenida! ˇEntrad al protector castillo!


ZÁVIŠ, KATUŠKA, VOK,
JAREK, MICHALEK

ˇAhí está! ˇVayamos a su encuentro!


VOK
ˇOh, la angustia me oprime ante la idea de la felicidad!
ˇEs la lucha de la esperanza contra las sombrías dudas!


(Entran todos y después Hedvika vestida de luto.)

CORO
ˇBienvenida! ˇEntrad al protector castillo!
ˇNuestros corazones están con vos,
sed bienvenida y feliz!


(Vok se apoya en la espalda de Jarek, después muy
conmovido se oculta detrás de él. HedviKa entra y lo
busca por todas partes.)


HEDVIKA
Soy la joven huérfana, żdónde se encuentra
el que ha prometido ser un padre para mí?
Estoy sola en el mundo, żdónde se encuentra
el que me va a ofrecer un hogar acogedor?
No veo su rostro entre vosotros,
ese rostro lleno de bondad y afecto,
tan querido para mi corazón
y que conozco por esta imagen.


(Ella muestra un pequeño medallón
que lleva alrededor del cuello.)


Moribunda, mi madre me dijo
con la voz extenuada:
"Cuando deje este mundo
y esté en la tumba,
él te amará
y será como un padre para ti".
żPor qué no veo su rostro?


(Jarek se aparta y Hedvika, reconociendo
a Vok, se acerca a él y él también a ella.)


ˇEres tú, eres tú! ˇAh! ˇDéjame conocerte
y expresarte mi amor filial!


VOK
Mi casa es la tuya
y se abre para ti al igual que mi corazón.


HEDVICA, VOK
ˇQue la voz de mi/tu madre
y su sagrado mensaje
me unan a ti y me enseñen a amarte,
que este querido lazo de hija/padre nos una!


VOK
ˇDesde ahora eres mi hija!


TODOS
(salvo Hedvika y Vok)

ˇÉl la acoge como a su propia hija!


HEDVIKA, VOK
ˇAh! ˇQué felicidad tener un padre/una hija!


(Salen todos menos Vok, Beneš y Rarach)

Escena 6

VOK
ˇAh, qué emoción siento!

Ese dulce beso ha penetrado
hasta en lo más profundo de mi corazón.
Estoy enamorado como antaño,
ˇcon el mismo fervor y el mismo fuego!
Por un milagro, mi antigua juventud
ha vuelto a mí, y mi amor es ella,
es esta mujer cuyo bello rostro
ˇme hace soñar con el amor!


BENEŠ
Señor, ży tu promesa?


VOK
ˇAh! ˇHe bajado del cielo a la tierra!


BENEŠ
Despierta tu conciencia
y sigue mi piadoso consejo.


(Rarach surge bruscamente por la derecha
disfrazado de ermitaño y se acerca a Vok.)


VOK
(a Rarach)

Ardo por esa encantadora belleza
y aunque tu consejo me asombra,
ˇmis deseos se cumplirán!


(Durante la escena siguiente, cada vez que Beneš se
acerca y habla, Rarach retrocede y cuando Rarach
toma la palabra Beneš se aparta. Se amenazan
con gestos. Vok no ve más que a un ermitaño
y se imagina que es siempre la misma persona)


BENEŠ
(acercándose a Vok)

ˇOh, por piedad, yo romperé
el yugo de tus cadenas terrestres!


VOK
ˇTus piadosas palabras
no podrán liberarme de sus encantos!
ˇAdoro por encima de todas las cosas
esa imagen que me inflama!


BENEŠ
En cuanto a la plaza de prior,
żlo has decidido ya?


VOK
ˇTe la prometo!


(Tiende su mano derecha a Beneš.)

RARACH
(acercándose por el otro lado)

ˇTengo una fe ciega
en tus hechos y en tu palabra,
pero prométeme, señor, el priorato una vez más!


VOK
(tendiendo su mano derecha a Rarach)

ˇEntonces que mi promesa se grave en tu memoria!
ˇDime tu consejo!


BENEŠ (por el lado derecho)
RARACH
(por el izquierdo)
Con el fin de que Jarek no rompa
su severo y firme juramento,
ˇdeberás tomar
los hábitos de la iglesia!


VOK
żEl cielo me pide tal sacrificio?


BENEŠ, RARACH
ˇAsí salvarás a tu amigo y a ti mismo!


BENEŠ, RARACH, VOK
ˇEl día en que el prior elegido
bendiga los muros de este convento
harás/haré con la renuncia
los votos para entrar en el convento;
y darás tu/daré mi alma a la iglesia
como a una novia la mano!


(Beneš se esconde detrás de Rarach de modo que ahora,
como en la escena anterior, Vok no ve más que un solo
ermitaño.)


VOK
ˇAquí, amigos míos! ˇVenid!
ˇEscuchad, tengo que daros una importante noticia!


Escena 7

CORO
Señor,
żcuál es esa importante noticia?
ˇOrdena, y con alegría haremos
lo que desees!


VOK
Os voy a anunciar
un sagrado designio,
un hecho memorable:
Esta noche la pasaré
en la celda del convento,
orando y meditando.
Al alba, haré consagrar el convento
y seré su primer monje.


TODOS
(salvo Vok y Beneš)

żCómo?... ˇOh, señor, increíble noticia!


VOK
(volviéndose hacia Jarek)

ˇAdiós, amigo mío!
ˇMe caso con la iglesia!
Quedas liberado de tu juramento, ˇsé feliz!


MICHÁLEK
(amenazando a Beneš)

żCon la iglesia y no con una mujer?
żQuieres engañar al cielo?
ˇTe conozco bien, maldito!
ˇOh, maldito tunante!


JAREK
(a Vok)

ˇNo renuncies a las delicias del amor,
destruirás mi alegría para siempre!
ˇNo te engañes a ti mismo!
No huyas de las tiernas ataduras que ya conoces.


ZÁVIŠ
(A Vok)

ˇNo renuncies a la gloria de las batallas,
no sacrifiques tu brazo,
no escapes del servicio a la patria,
no transgredas el orden inexorable!
ˇVincúlate a los héroes
dotados de coraje por el cielo!
Tu patria y tu glorioso rey
te acogerán en sus victoriosas filas.


HEDVIKA
(a Vok)

ˇNo renuncies tan rápidamente
a tu hija sin madre y sin patria,
no eludas su gratitud,
no destruyas de nuevo su alegría!
ˇAh! żQué puedo hacer?
żPor qué mi cielo se oscurece
y se desploma bruscamente?
ˇApenas me sostengo de tanto dolor!


KATUŠKA, MICHÁLEK, CORO
ˇNo renuncies a las delicias del amor,
no te apartes de las alegrías de este mundo,
quédate con nosotros, señor!
ˇEl corazón de una joven
te llevará hacia el amor,
no destruyas tu propia felicidad!


BENEŠ
(severamente, a Vok)

ˇRenuncia al amor y a la gloria,
hay que luchar contra las tentaciones!
El cielo te exhorta
a ir por el buen camino;
ˇde ahora en adelante tu patria será la iglesia!


JAREK
Lo juro de nuevo:
ˇque el cielo me castigue
si soy feliz
sin que tú lo seas!


VOK
(aparte)

ˇAh! żCómo resistirme?
żNo me engañaré a mí mismo
creyendo en las alegrías del amor?
żTengo que hacerle comprender que la amo?
ˇQué duda! ˇLa desesperación me oprime!
ˇQué ella decida mi destino!


(en voz alta)

Tengo que cumplir mi piadosa decisión,
pero antes quisiera averiguar
si alguna mujer me da su amor.
La que me escoja por amor
que venga esta noche, al crepúsculo,
a reunirse conmigo antes de que
vista los hábitos y me casaré con ella
ˇen vez de hacerlo con la santa iglesia!


(Sale.)

BENEŠ
(furioso detrás de Vok)

ˇHijo mío, hijo mío, hijo mío!


MICHÁLEK
ˇBien, bien, bien!


CORO
ˇViva el señor Vok, nuestro benefactor!


(Todos salen.)

Acto III