DEJSTVÍ DRUHÉ


(Silnice v dolním meste s krcmou)

1. Výstup

ZBROJNOŠI
Ba nejveselejší je tento svet,
když se touláme z ríše do ríše.
Tralala, tralala!
A komu leb vejpul, darmo tu klet,
ten at' si to za uši vpíše!
Tralala, tralala!

(Zbrojnoši jdou do krcmy)

JITKA
(vstoupí mezi zpevem)
Dle této písne poznávám je vždy.

(Vítek vystoupí z krcmy.)

Že jdeš konecne!

VÍTEK
Jitko, díte mé!
Jenom mlc, jenom mlc. drahoušku muj,
dlouho že nejdu již domu.
Ját' mám ato vojsko, lid nyní svuj,
jenž se neleká blesku, hromu!

JITKA
(ukazujíc na jinou .stranu mesta)
Proc jsi neprišel hned ke starene té,
jež mne chránila, muj drahoušku?

VÍTEK
Ted práve jíti jsem chtel,
tu prišla jsi sama, mé zlato!

OBA
(dívají se na sebe v lásce)
Ta duše, ta touha,
to srdce ten car,
tot' lásky mé je
velký dar...
Ani za ríši jej
nedám na zmar!

JITKA
Je Daliboruv osud tobe znám'?

VÍTEK
Vždyt' o nem slyším. kam jen hlavu dám!

JITKA
Slyš tedy dále! Žalobnici Buh
cit vnuknul v nadra. Oplakává ted
svuj cin, a láskou k nemu zahorela!
Varyto v rukou jako hoch žebrácký
se vkradla tajne na královský hrad,
klamajíc strážce milým lichocením.
A okolo stráží
tam chodí a hrá,
a slídí a zvídá
a pátrave se ptá!

OBA
A okolo stráží
tam chodí a hrá,
a slídí a zvídá
a pátrave se ptá.

JITKA
Však až dá nám zprávu

VÍTEK
tu ješte noc

JITKA
prikrocme k dílu

VÍTEK
a jdem na pomoc!

OBA
Však až dá nám zprávu,
tu ješte noc
prikrocmež k dílu
a jdem na pomoc!

2. Výstup

ZBROJNOŠI
Ba nejveselejší je tento svet,
když se touláme z ríše do ríše.

(Zbrojnoši vystoupí z krcmy a vesele se smejí.)

VÍTEK
Pristupte, bratri a pozdravte Jitku,
pomocí její zas jsme cíli blíže!

ZBROJNOŠI
Sláva tobe, sláva tobe,
Vítka nevesto milá,
na niž co na jarní ruži
oko rádo pohlédá!

JITKA
Sláva vám bud', sláva vám,
muži mece, muži prapora,
na než co na lesa doubce
oko rádo pozírá!

VÍTEK. ZBROJNOŠI
Sláva tobe, sláva tobe!
Tož v hodinu štastnou jsme opet
ve spolek slouceni,
u verném a statecném kole
pro vec svou nadšeni.
Ó nebe, kéž se to zdarí,
vzdor hrozbám neštestí;
bud’me statní, budme jarí.
nuž a slavme vítezství.

VÍTEK
Jitku ted' povedu domu,
vy však pijte až po noc!
Plány naše nevyzradte,
kvaste, hodujte, však platte,
smíchu, zpevu moc a moc!

(S Jitkou odejde.)

ZBROJNOŠI
Vizte, tam jdou již, hled'te. tam krácí,
pekný párek to bude vám!
Na jeho blaho prázdnete cíše,
až budou sudy všechny ty tam,
všechny ty tam!

(Vracejí se do krcmy.)

Promena 1.

(Vnitrní prostora hradu s bytem žalárníka.
V pozadí stráže)


1. Výstup

BUDIVOJ
Nejvetší bedlivosti treba,
velkýt' je Daliboruv pluk,
a zanedbáš-li, ceho treba,
zastihne smrt te ze sta ruk!

BENEŠ
Pane, na mne spolehejte,
slibu mému víry dejte!

(Mezitím šla okolo Milada v mine prestrojená,
s taškou a košíkem potravinami naplneným
do bytu žalarníka.)


BUDIVOJ
Jaký to hoch jest jejž odcházet zrím?

BENEŠ
Bez strachu budte, pane, vše povím!
Ten hoch zde je ubohý žebrák,
který se zvucným varytem
a s písnemi v hrdélku mladém
od stráží byl propušten sem.
Nemám ni dítek, ni ženy,
a stárím již mi tuhne krev,
tož vzal jsem k sobe hocha toho,
by potešil mne jeho zpev.
A veru, pane, verte mne to,
on slouží hbite, rád mne má,
vsadím se, že nemá již. nikdo
takového sluhu jako já.

BUDIVOJ:
Lec príliš sobe nehov, starce,
velkýt je Daliboruv voj,
a zanedbáš-li ceho treba,
skoncí ten boj se truchlive!

(Odejde vážne.)

2. Výstup

BENEŠ
(sám)
Ach, jak težký žalárníka
život jest, jak truchlivý!
Dvére praští, okov rincí,
zdí tu stín jen šedivý.
Sám se zdám v žalári býti,
vukol vida bídu jen,
a kdyby i nadra pukla.
musím zdát se zkamenen!

3. Výstup

MILADA
(vybehne z bytu žalárníkova)
Hotovo všechno,
sednete sem!
Uzenek hojnost,
maso tu dobré,
máslo, chléb, sýr tu,
piva zde všem;
jezte a pijte,
každý si vezmi co vem!

BENEŠ
Velikou mám z tebe radost,
chlapce muj, když te tak zrím!
Chovej vždy se statne, já ti
budu otcem peclivým!

MILADA
Hotovo všechno,
sednete sem!

BENEŠ
Uzenek hojnost,
maso tu dobré,
máslo, chléb, sýr tu,
piva zde všem!

MILADA
Jezte a pijte,
vezmi co vem!

BENEŠ
Ješte mám cos na starosti,
než zasednu k hodu sem!

MILADA
Noc již rozpjala svá krídla
po nebi i nad svetem!

BENEŠ
Byt’ i mdlé mé nohy byly,
to však vykonat musím.

MILADA
Nemoh' bych snad jíti za vás?
Mladých nohou nešetrím.

BENEŠ
(s radostí)
Chtel bys snad, ó chlapce?

MILADA
Rád bych!

BENEŠ
Snad to dovoluje rád.

MILADA
Budivoj odešel dávno.
rcete jen a pujdu rád!

BENEŠ
Poslechni!
Dolu sedmdesát schodu...
Tamt' Dalibor!

(vesele, tají však radost)

Že Dalibor?

BENEŠ
Ty znáš rytíre?

MILADA
Videl jsem jej pouze jednou!

BENEŠ
Budít’ on lítost mou.
V zoufalství zpola
prosil mne casto o nejaké housle,
by hrou si zkrátil dlouhou, pustou chvíli!
Kterýpak Cech by hudbu nemel rád!
Za mladých let jsem hrával na ne též,
trvám, že ve starém harampádí
ty housle ješte! Pujdu pro ne hned;
ty mu je dáš!

MILADA
Dobrá já mu je dám!

(Beneš odejde do svého bytu.)

4. Výstup

MILADA
Jak je mi? Ha, tak náhle prišla již
ta chvíle dávno s nebe vyprošená,
kdy bude dáno mi jej videt, mluvit s ním!
Radostí nesmírnou
se kalí zrak muj,
a srdce mi buší,
ted' Buh pri mne stuj.
Ó nebe, nebe! Dej, at tak se stane!
Slyšíš-li výkrik lidských nader snad,
kéž hlas muj k tobe prorazí, ó Pane!
Dej svobody, at zár se mu dostane!
Slyšíš-li výkrik lidských nader snad,
ó nebe, nebe, dej svobody,
at zár, ta jasná zár mu zaplane!

5. Výstup

(Beneš vstoupí)

BENEŠ
Zde jsou ty housle! Vezmi lampu též,
neb tmavé jsou ty dlouhé schody dolu.
První jen branku zavru za tebou,
pockám pak tu! K druhým pak brankám dál
již dojdeš závorami pevne zavrenými.
Posun je zpet a nemeškej tam dlouho!
Už rád bych s druhy svými hodoval.
Ty však se treseš!

MILADA
Mne pojímá radost,
kterou pocítí rytír Dalibor!

BENEŠ, MILADA
Ano, bude míti radost.
jeho sen že vyplnen.
Snadneji svuj osud snese
jeho duch tak posilnen.

(Odejdou)

Promena 2.

(Tmavý žalár. V pozadí zavrená branka- Dalibor
drímá. Proti nemu se vyjasní a na oblacích vznáší
se Zdenek co prelud snu a hraje na housle)


1. Výstup

DALIBOR
(probudí se, obra, Zmizel)
Nebyl to on zas? Nebyl to zas Zdenek?
Nezaslechl jsem zvuky zlatých strun?
Kde meškás, Zdenku? Zjev se, príteli!
On jde me potešit, ve snu se blíží,
nemuže jinak ke mne Zdenek muj.
Ó Zdenku, jedno jen obejmutí,
a žalár bude rájem mi.
Chci volnost, všecko zapomenout,
zasvitne-li sem pohled tvuj!
Lec hrobu stíny nás od sebe delí,
ty truníš tam ajá zde hynu v celi.
Ó Zdenku, že mi nelze obraz tvuj,
když v mysli mi tane, kouzlem
ucarovat na veky!
Ó Zdenku, ó Zdenku!
O kéž bych jenom housle mel,
bych aspon tóny ty zas pricaroval,
po kterých sladce blouzním den i noc,
a byt’ bych znal i špatne smyccem vládnout.
Slyš! Nepraští to dvere?
Co znamená as pozdní návšteva ta?

2. Výstup

(Milada vstoupí s houslemi a lampou.)

MILADA
(podává Daliborovi housle)
Vem tento chudý dárek z ruky mé.

DALIBOR
(chytí housle, aniž by pohlédl na Miladu)
Konecne mám ty dávno ždané housle!
Ó Zdenku, Zdenku, Zdenku!
Lec kdos ty? O rci mi, chlapce,
povez mi, kdo že jsi ty?

MILADA
Ty ptáš se, kdo že jsem? Aj, nepovšimnuls
tenkrát sobe tváre mé? Nuž vez!
Jsem ubohá ta žena,
jež te z pomsty udala
a s tebou stála vyslyšeti soud!
Má vina to, že zde v žalári hyneš!

DALIBOR
Milado! Možná-li to?

MILADA
Jsem Milada!
Lec spatrit te jen jednou stací
v té svaté chvíli, dím to bez obalu,
a horce, vrele pykat cinu,
tak kázal mocný nebes Pán!
Co lyrník jsem se v hrad ten vloudila,
nic nedbala na život. svobodu.
jen abych správce získala,
až mne poslal S houslemi.
Lec tajne nesu též.
co treba k úteku a pomoci,
bys mríž v té zdi moh' proraziti veskrz
a otevrít si cestu k svobode!
Dalibore, odpust', prosím,
divokou tu pomstu mou.
Žal hluboký v nadrech nosím,
smir se, smir se s ubohou!

DALIBOR
Ó Zdenku muj, ted chápu, proc jsi prišel,
své hry carovným zvukem chtels
ohlásit príchod spasitelky mé,
která má v nadrech mých te nahradit.
Povstante již, Milado!
Vy žena jste, která premohla mne.
Ját' usmrtil vašeho bratra,
chci být vám bratrem, prítelem a vším!
Sem na srdce k vecnému svazku duší!

MILADA
Dalibore!

DALIBOR
Milado!

MILADA
Tys ted muj!

DALIBOR
Ano tvuj!
Tvým chci býti stuj co stuj!

MILADA
Tvou chci býti stuj co stuj!

OBA
Ó nevýslovné štestí lásky,
když duše dve upoutá cit
a v pustém. divém života proudu
v nich svornost. vernost nalezne byt!
Nikdy nezvadne od jedu žalu,
radosti venec rozkvítá.
ano, i v noci žaláre rozkoš
rajského blaha prosvítá!

MILADA
Dalibore!

DALIBOR
Milado!

MILADA
Tys ted muj!

DALIBOR
Ano. tvuj!
Tvým chci býti stuj co stuj!

OBA
Tys ted muj! Ano, tvuj!

ACTO SEGUNDO


(Una calle de la ciudad y una taberna)

Escena Primera

LOS HOMBRES ARMADOS
La vida es verdaderamente alegre
cuando se va de país en país.
ˇTralala, tralala!
ˇPero si te rompen la cabeza
no te agrada!
ˇTralala, tralala!

(Los hombres armados entran en la taberna)

JITKA
(Aparece mientras que ellos cantan)
Por esta canción siempre se los reconoce...

(Vítek sale de la taberna)

ˇAquí estás, al fin!

VÍTEK
ˇJitka, pequeńa!
No puedo permanecer
aquí por mucho tiempo.
He reunido a unos soldados, hombres
que no temen ni a los fogonazos ni a los rayos.

JITKA
(Seńalándole el otro lado de la ciudad)
żPor qué, amor mío, no has venido a la casa
de la vieja que me ha dado cobijo?

VÍTEK
Me dirigía hacia allí en este momento,
pero tú has venido antes, tesoro.

LOS DOS
(Mirándose con amor)
ˇOh mi alma, oh mi corazón,
mi encanto, mi pasión,
esos dones del amor
que tanto deseo!...
No los cambiaría
ni por un imperio.

JITKA
żConoces la suerte de Dálibor?

VÍTEK
ˇSe comenta por todas partes!

JITKA
Escucha entonces.
Dios ha inspirado amor a la acusadora.
ˇLlorando por su acusación, arde de amor por él!
Con un laúd en la mano, vestida de mendigo,
se ha introducido en el castillo real.
Engańando a la guardia con palabras aduladoras,
toca su laúd
y pasea entre los soldados.
Observa, interroga,
espía...

LOS DOS
Toca su laúd
y pasea entre los soldados.
Observa, interroga,
espía...

JITKA
Pero a la seńal acordada...

VÍTEK
...antes del amanecer...

JITKA
...llegaremos sin tardar...

VÍTEK
...en su ayuda.

LOS DOS
Pero a la seńal acordada,
antes del amanecer,
llegaremos sin tardar
en su ayuda.

Escena Segunda

LOS HOMBRES ARMADOS
La vida es verdaderamente alegre
cuando se va de país en país.

(salen de la taberna, riendo)

VÍTEK
ˇAcercaros, hermanos, y saludad a Jitka!
Gracias a ella, estamos más cerca del objetivo.

LOS HOMBRES ARMADOS
ˇGloria, gloria a ti,
querida novia de Vítek!
Eres como una rosa de primavera
en la que uno se complace al mirar.

JITKA
ˇGloria, gloria a vosotros,
hombres de espada y estandarte!
Me complazco al miraros
como a los robles del bosque.

VÍTEK, LOS HOMBRES ARMADOS
ˇGloria, gloria a ti!
Hermanos, en este feliz momento,
estamos aquí reunidos,
formando un grupo leal y valiente,
por el triunfo de nuestra causa.
ˇOh cielo, danos la victoria,
a pesar de los amenazadores peligros!
ˇSi somos bravos y valientes
lograremos el triunfo!

VÍTEK
Llevaré a Jitka a su casa.
ˇY vosotros, bebed hasta la noche,
no reveléis nuestros planes,
comed, bebed, cantad,
divertiros y alegraros!

(Sale con Jitka)

LOS HOMBRES ARMADOS
ˇSe marchan, se alejan,
qué bella pareja hacen!
Levantemos las copas y bebamos a su salud.
Hagamos rodar los toneles
y vaciémoslos hasta el fondo.

(Entran en la taberna)

Cambio De Decorado 1

(Interior del castillo y alojamiento del carcelero.
Al fondo, unos guardias de patrulla)


Escena Primera

BUDIVOJ
Es necesario que extreme la vigilancia,
pues numerosas tropas apoyan a Dálibor...
ˇSi soy negligente en mi trabajo
cien manos podrían darme muerte!

BENEŠ
ˇSeńor, esté tranquilo,
confíe en mi promesa!

(Entre tanto, Milada, vestida de hombre, pasa por allí, llevando una bolsa y una cesta llena de víveres. Entra en el alojamiento del carcelero)

BUDIVOJ
żQuién es el chico que está ahí?

BENEŠ
No temáis nada, seńor, os cuento.
Este chico es un pobre mendigo
que se gana la vida
con sus cantos
y los guardias lo han dejado entrar.
Yo no tengo ni mujer, ni hijos
y como la vejez me coagula la sangre,
lo he acogido en mi casa
para que me alegre con sus cantos.
Os aseguro, seńor, a fe mía,
que él me sirve con celo y me quiere
y apuesto a que nadie
tiene un servidor que lo iguale.

BUDIVOJ
ˇPero no descuides la guardia y te relajes,
numerosas tropas apoyan a Dálibor
y si eres negligente en tu trabajo
caerás pronto en la lucha!

(Sale con aspecto grave)

Escena Segunda

BENEŠ
(Solo)
ˇOh, qué triste es la vida de un carcelero,
qué lamentable y dura!
Las puertas crujen, las cadenas resuenan,
no se ven más que las sombras de los muros.
ˇYo mismo creo estar en prisión
no viendo por todas partes más que miseria
y si mi corazón se rompe un día
deberé permanecer aquí como una piedra!

Escena Tercera

MILADA
(Sale corriendo del alojamiento del carcelero)
ˇTodo está listo,
sentaros!
ˇSalchichas en abundancia,
buena carne,
mantequilla, pan, queso
y cerveza a chorros!
ˇComed y bebed
hasta la saciedad!

BENEŠ
ˇEstoy muy contento contigo
y el placer llena mis ojos!
Sé siempre un buen chico
y yo seré un padre bondadoso.

MILADA
ˇTodo está listo,
sentaros!

BENEŠ
ˇSalchichas en abundancia,
buena carne,
mantequilla, pan, queso
y cerveza a chorros!

MILADA
ˇComed y bebed
hasta la saciedad!

BENEŠ
ˇAún me queda por hacer una cosa
antes de darme este festín!

MILADA
ˇLa noche ya ha desplegado sus alas
sobre la tierra y el cielo!

BENEŠ
Incluso aunque me fallaran las piernas,
tendría que cumplir con este deber.

MILADA
żY si fuese yo en vuestro lugar?
ˇMis piernas son aún jóvenes!

BENEŠ
(Con alegría)
żTú querrías ir, chico?

MILADA
ˇEncantado!

BENEŠ
Quizás esto vaya contra el reglamento...

MILADA
ˇBudivoj se fue hace mucho tiempo!
Decidme qué tengo que hacer e iré encantado.

BENEŠ
ˇEscucha!
Setenta escalones llevan hacia abajo...
Allí está Dálibor

MILADA
(Escondiendo su alegría)
żDálibor?

BENEŠ
żConoces a ese caballero?

MILADA
Lo he visto nada más que una sóla vez.

BENEŠ
Le tengo piedad. Casi desesperado,
me ha rogado que le diera un violín
para poder tocar y engańar así al tiempo.
ˇQué checo no ama la música!
En mi juventud yo también tocaba el violín.
Creo que en mi alcoba
tengo aún ese instrumento.
Voy a buscarlo en un instante...
Tú se lo llevarás.

MILADA
ˇBien! Yo se lo llevaré.

(Beneš va a su alojamiento)

Escena Cuarta

MILADA
ˇOh, Dios mío! ˇYa ha llegado el momento
por el que tanto tiempo he rogado a los cielos!
ˇPodré verle y hablarle!
Una inmensa alegría
turba mis ojos,
mi corazón late fuerte...
ˇAyúdame, Dios mío!
ˇOh cielo, cielo, satisface mis plegarias!
ˇSi puedes oír el grito de mi corazón que mi voz se eleve hasta Ti, oh Seńor!
ˇHaz que él pueda conocer la libertad!
ˇSi puedes oír el grito de mi corazón
oh cielo, haz que la libertad
se presente ante él con todo su esplendor!

Escena Quinta

(Beneš sale de su alojamiento)

BENEŠ
ˇAquí está el violín! Coge esa lámpara
pues la escalera es larga y oscura...
Cerraré la primera puerta tras de ti
y esperaré aquí. Hay otras puertas que
irás abriendo y cerrando tú solo.
No te entretengas, deseo celebrar pronto
el banquete junto a mis compańeros...
Pero... ˇestás temblando!

MILADA
Estoy embargado por la inmensa alegría
que el caballero Dálibor sentirá.

BENEŠ, MILADA
Sí, él sentirá esa alegría
porque su sueńo se cumplirá.
Con el violín, su suerte será más llevadera
y su espíritu se fortalecerá.

(Salen)

Cambio De Decorado 2

(La prisión oscura. Al fondo una puerta cerrada.
Dálibor dormita. Frente a él, la luz ilumina el
fantasma de Zdenek tocando el violín)


Escena Primera

DÁLIBOR
(La aparición desaparece, se despierta)
żEra él?... żEra Zdenek?...
żNo he oído el sonido de sus cuerdas de oro?
żDónde estás Zdenek? ˇMuéstrame tu cara!
Viene a consolarme,
en mi sueńo él aparece
pues no puede tomar otro camino.
ˇOh, Zdenek, un sólo abrazo tuyo
y la prisión se convertiría
en un paraíso para mí!
Renuncio a la libertad, a todo,
si la luz de tu mirada llega hasta mí...
Pero la sombra de la tumba nos separa,
tú reinas en el cielo
y yo, perezco en la prisión.
ˇOh, Zdenek, Zdenek!
Si tan sólo tuviera un violín
para poder evocar los sonidos
que oigo en mis sueńos día y noche,
no me lamentaría más de mi destino cruel.
ˇOh, me parece que la puerta chirría!...
żQué significa esta visita?

Escena Segunda

(Milada entra llevando el violín y la lámpara)

MILADA
(Dando a Dálibor el violín)
Toma este modesto regalo de mi mano.

DÁLIBOR
(Toma el violín de manos de Milada sin mirarla)
ˇAl fin tengo el violín tanto tiempo deseado!
ˇOh, Zdenek, Zdenek!
Pero tú... żquién eres tú?
ˇDímelo, chico, revélame quién eres!

MILADA
żPreguntas quién soy?...
ˇOh, entonces no has mirado mi cara!
Bien, escucha: soy esa desgraciada mujer
que por venganza te ha denunciado
llevándote ante la justicia.
Es por mi culpa que pereces en esta prisión.

DÁLIBOR
ˇMilada!... żEs posible?

MILADA
ˇSí, soy Milada!
Me bastó verte una sola vez para arrepentirme.
Lo confieso sinceramente,
siento amargamente lo que he hecho.
La voz del Seńor me inspiró y me introduje
como cantante errante en el castillo.
Arriesgué mi vida y libertad
para ganarme al carcelero que, finalmente,
me ha enviado aquí con el violín.
Pero traigo también
todo lo que te hará falta para huir,
lo que te ayudará a derribar las rejas
abriéndote el camino hacia la libertad.
Dálibor te lo suplico,
perdona mi despiadada venganza.
En mi corazón llevo una pena profunda,
perdóname, soy una miserable.

DÁLIBOR
ˇOh, Zdenek, ya comprendo por qué has venido!
Has querido, con tus sonidos encantadores,
anunciar la llegada de mi liberadora,
de quien va a reemplazarte en mi corazón.
ˇLevanta, Milada!
Eres la mujer que me ha vencido.
Yo maté a tu hermano, sé tú mi hermana,
mi amiga, mi vida...
ˇQue nuestras almas se unan para siempre!

MILADA
ˇDálibor!

DÁLIBOR
ˇMilada!

MILADA
ˇEres mío!

DÁLIBOR
ˇSí, soy tuyo!
Quiero ser tuyo pase lo que pase.

MILADA
Quiero ser tuya pase lo que pase.

LOS DOS
ˇOh, alegría inexplicable del amor,
cuando dos almas,
en la vorágine de la vida,
se unen y encuentran la felicidad por siempre!
ˇNunca se marchitará nuestro amor,
nuestra alegría inmensa permanecerá
e incluso en la prisión oscura
nuestra felicidad reinará!

MILADA
ˇDálibor!

DÁLIBOR
ˇMilada!

MILADA
ˇEres mío!

DÁLIBOR
ˇSoy tuyo!
Quiero ser tuyo pase lo que pase.

LOS DOS
ˇEres para mí!... ˇSí, soy para ti!

Acto III